ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Returner alle unike elementer fra et celleområde

Makroen nedenfor vil returnere en collection med de unike verdiene fra et angitt celleområde.
Man kan eventuelt benytte separate nøkkelverdier og enhetsverdier.

Function GetUniqueItems(KeyRange As Range, Optional ItemRange As Range) As Collection
Dim r As Long, c As Long, varItem As Variant, strKey As String
  If Not KeyRange Is Nothing Then
    Set GetUniqueItems = New Collection
    With KeyRange
      For c = 1 To .Columns.Count
        For r = 1 To .Rows.Count
          strKey = vbNullString
          varItem = vbNullString
          On Error Resume Next
          strKey = Trim(CStr(.Cells(r, c).Value))
          If Not ItemRange Is Nothing Then
            varItem = ItemRange.Cells(r, c).Value
          Else
            varItem = .Cells(r, c).Value
          End If
          If Len(strKey) > 0 Then
            GetUniqueItems.Add varItem, strKey
          End If
          On Error GoTo 0
        Next r
        DoEvents
      Next c
    End With
    If GetUniqueItems.Count = 0 Then
      Set GetUniqueItems = Nothing
    End If
  End If
End Function

Sub TestCopyUniqueItems()
Dim coll As Collection, i As Long
  Set coll = GetUniqueItems(Range("A1:A100"))
  If coll Is Nothing Then Exit Sub
  
  Range("C1:C100").Clear
  For i = 1 To coll.Count
    Range("C1").Offset(i - 1, 0).Formula = coll(i)
  Next i
End Sub

Makroen nedenfor vil ved hjelp ab den innebygde funksjonaliteten i Excel returnere alle unike elementer i et regnearkområde til et annet:

Sub FindUniqueValues(SourceRange As Range, TargetCell As Range)
  SourceRange.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CopyToRange:=TargetCell, Unique:=True
End Sub

Man kan benytte makroen slik for å returnere alle unike elementer fra regnearkområdet A1:A100 til celle C1 og nedover:

Sub TestFindUniqueValues()
  FindUniqueValues Range("A1:A100"), Range("C1")
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2008-08-14 21:53:56      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse