ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Eksporter data fra Excel til Access (ADO)

Dersom du vil eksportere data fra et regneark til en tabell i en Access database kan du benytte makroen nedenfor:

Sub ADOFromExcelToAccess()
' eksporterer data fra det aktive regnearket til en tabell i en Access database
' denne prosedyren på tilpasses før bruk
Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, r As Long
  ' koble til Access databasen
  Set cn = New ADODB.Connection
  cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
    Data Source=C:\FolderName\DataBaseName.mdb;"
  ' åpne et recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset
  rs.Open "TableName", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable 
  ' alle posten i en tabell
  r = 3 ' startraden i regnearket
  Do While Len(Range("A" & r).Formula) > 0 
  ' gjenta inntil første tomme celle i kolonne A
    With rs
      .AddNew ' lag en ny datapost
      ' fyll inn verdier for hvert felt i posten
      .Fields("FieldName1") = Range("A" & r).Value
      .Fields("FieldName2") = Range("B" & r).Value
      .Fields("FieldNameN") = Range("C" & r).Value
      ' legg til flere felt hvis nødvendig...
      .Update ' lagrer den nye dataposten
    End With
    r = r + 1 ' neste rad i regnearket
  Loop
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
End Sub

Eksempelmakroen forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.
Bruk ADO hvis du kan velge mellom ADO og DAO for import og eksport av data.

Nedenfor er et utvidet eksempel som viser hvordan man kan eksportere data fra flere arbeidsbøker:

Sub ExportMultipleFiles()
Dim fn As Variant, f As Integer
Dim cn As ADODB.Connection
  ' select one or more files
  fn = Application.GetOpenFilename("Excel-files,*.xls", _
    1, "Velg en eller flere arbeidsbøker med grunnlagsdata", , True)
  If TypeName(fn) = "Boolean" Then Exit Sub
  ' koble til en Access database
  Set cn = New ADODB.Connection
  On Error GoTo DisplayErrorMessage
  cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _
    "Data Source=C:\FolderName\DataBaseName.mdb;"
  On Error GoTo 0
  If cn.State <> adStateOpen Then
    Exit Sub
  End If
  
  Application.ScreenUpdating = False
  ' gjenta for hver av de valgte filene
  For f = LBound(fn) To UBound(fn)
    Debug.Print "Valgt fil #" & f & ": " & fn(f)
    Application.StatusBar = "Eksporterer data fra " & fn(f) & "..."
    ExportFromExcelToAccess cn, CStr(fn(f))
    Application.StatusBar = False
  Next f
  Application.ScreenUpdating = True
  ' close the database connection
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  MsgBox "Dataeksporten er ferdig!", vbInformation, ThisWorkbook.Name
  Exit Sub

DisplayErrorMessage:
  MsgBox Err.Description, vbExclamation, ThisWorkbook.Name
  Resume Next
End Sub

Sub ExportFromExcelToAccess(cn As ADODB.Connection, strFullFileName As String)
' eksporterer data fra en arbeidsboktil en tabell i en Access database
' prosedyren må redigeres før bruk
Dim wb As Workbook, rs As ADODB.Recordset, r As Long, f As Integer
  If cn Is Nothing Then Exit Sub
  If cn.State <> adStateOpen Then Exit Sub
  
  ' åpne arbeidsboken med grunnlagsdataene
  On Error GoTo DisplayErrorMessage
  Set wb = Workbooks.Open(strFullFileName, True, True)
  On Error GoTo 0
  If wb Is Nothing Then Exit Sub ' kunne ikke åpne arbeidsboken
  
  ' aktiver regnearket med grunnlagsdataene
  wb.Worksheets(1).Activate
  
  ' opprett et nytt recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset
  ' åpne et recordset, alle data fra en tabell
  On Error GoTo DisplayErrorMessage
  rs.Open "TableName", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
  ' eller bruk en sql spørring som returnerer et tomt recordset
  'rs.Open "select * from TableName where SomeFieldName = -1", _
  '  cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
  On Error GoTo 0
  If rs.State = adStateOpen Then ' klarte å åpne recordset-et
    r = 2 ' første rad med data i regnearket
    Do While Len(Range("A" & r).Formula) > 0
      ' gjenta inntil første tomme celle i kolonne A
      With rs
        .AddNew ' opprett en record
        ' legg til data i feltene
        For f = 1 To .Fields.Count
          .Fields(f - 1).Value = Cells(r, f).Value
        Next f
        .Update ' lagre den nye record-en
      End With
      r = r + 1 ' neste rad
    Loop
    rs.Close
  End If
  Set rs = Nothing
  
  ' lukk arbeidsboken uten å lagre endringer
  wb.Close False
  Exit Sub
  
DisplayErrorMessage:
  MsgBox Err.Description, vbExclamation, ThisWorkbook.Name
  Resume Next
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-02-01 20:31:24      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Ole P. fra Trondheim skrev (2004-01-10 00:21:32 CET):
Re: Oppdatere eksisterende data
Finn frem til den posten i tabellen som skal oppdateres (med en SELECT-spørring eller Find-metoden i ADO).
Oppdater de feltene i posten som skal endres f.eks. slik:
rs.Fields("Kundenavn").Value = "NyttKundenavn"
rs.Update ' oppdaterer og lagrer endringene i posten

Man kan eventuelt åpne et recordset med flere poster og redigere hver enkelt post slik:
With rs
'.Open TableName, cn, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, adCmdTable ' hele tabellen
.Open "SELECT * FROM " & TableName, cn, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, adCmdText
Do While Not .EOF
.Fields(1).Value = Format(Date, "yyyy-mm-dd") ' endrer feltet til dagens dato
.Update ' lagrer endringene
.MoveNext ' flytter til neste post
Loop
End With
Trond Larsen fra Norway skrev (2004-01-08 23:32:13 CET):
Oppdatere eksisterende data
Er det mulig å gjøre det slik at man med denne kan oppdatere data som allerede finnes i tabellen?
I et konkret eksempel jeg har vil man kunne ønske å oppdatere bare noen kolonner i en tabell med nye data lagt inn i Excel (fordi det er lettere og raskere å jobbe med)

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse