ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importer data fra en tekstfil til flere regneark (ADO)

Prosedyren nedenfor kan brukes til å lage en dummy tekstfil som inneholder 1 000 000 semi-kolon separerte datarecords:

Sub CreateTextFileDB()
Dim strTextFile As String, f As Integer
Dim strItem1 As String, strItem2 As String
Dim i As Long, j As Long
  strTextFile = "C:\Temp\" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".txt"
  On Error Resume Next
  Kill strTextFile
  On Error GoTo 0
  f = FreeFile
  Open strTextFile For Append As #f
  Print #f, "ITEM1;ITEM2;VALUEi;VALUEj;PRODUCT"
  For i = 1 To 100
    strItem1 = "ITEM" & Format(i, "000")
    Application.StatusBar = "Writing data for " & strItem1 & "..."
    For j = 1 To 10000
      strItem2 = "item" & Format(j, "00000")
      Print #f, strItem1 & ";" & strItem2 & ";" & i & ";" & j & ";" & i * j
    Next j
    DoEvents
  Next i
  Close #f
  Application.StatusBar = False
End Sub

Prosedyren nedenfor kan benyttes til å lese informasjon fra en tekstfil (slik som dummy-filen som lages av prosedyren ovenfor), og fyller inn dataene for hvert unike element i et felt/kolonne inn i jvert sitt regneark:

Sub CreateNewWorkbookFromTextFile(strFolder As String, strTextFile As String)
' brukes slik: CreateNewWorkbookFromTextFile "C:\Temp", "TextFileName.txt"
Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, rsItems As ADODB.Recordset
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, i As Long, f As Long, strSQL As String
  If Len(strFolder) = 0 Then Exit Sub
  If Len(strTextFile) = 0 Then Exit Sub
  
  Set cn = New ADODB.Connection
  On Error Resume Next
  cn.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
    "Dbq=" & strFolder & ";" & _
    "Extensions=asc,csv,tab,txt;"
  On Error GoTo 0
  If cn.State <> adStateOpen Then Exit Sub
  
  ' les inn alle unike elementer fra ett felt/kolonne
  Set rsItems = New ADODB.Recordset
  strSQL = "select distinct ITEM1 from " & strTextFile
  On Error Resume Next
  rsItems.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
  On Error GoTo 0
  If rsItems.State <> adStateOpen Then ' fant ingen data
    Set rsItems = Nothing
    cn.Close
    Set cn = Nothing
    Exit Sub
  End If
  
  Application.ScreenUpdating = False
  ' create a new workbook
  Set wb = Workbooks.Add
  
  i = 0
  Do While Not rsItems.EOF ' for hvert unike element i feltet
    Application.StatusBar = "Leser data for " & rsItems(0).Value & "..."
    i = i + 1
    strSQL = "select * from " & strTextFile & " where ITEM1 = '" & rsItems(0).Value & "'"
    Set rs = New ADODB.Recordset
    On Error Resume Next
    rs.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
    On Error GoTo 0
    If rs.State = adStateOpen Then
      Application.StatusBar = "Skriver data for " & rsItems(0).Value & "..."
      With wb
        If i > .Worksheets.Count Then ' legg til et nytt regneark
          .Worksheets.Add After:=.Worksheets(.Worksheets.Count)
        End If
        With .Worksheets(i) ' fyll inn regnearket for elementet
          ' feltoverskriftene
          For f = 0 To rs.Fields.Count - 1
            .Range("A1").Offset(0, f).Formula = rs.Fields(f).Name
          Next f
          .Rows(1).Font.Bold = True
          ' dataene
          .Range("A2").CopyFromRecordset rs, .Rows.Count - 1, Columns.Count
          .Columns("A:IV").AutoFit
        End With
      End With
      rs.Close
    End If
    Set rs = Nothing
    rsItems.MoveNext
    Application.StatusBar = False
    DoEvents
  Loop
  rsItems.Close
  Set rsItems = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  wb.Worksheets(1).Activate
  Set wb = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Dersom du benytter prosedyren over til å lage dummy-filen med 1 000 000 records, kan du lage en arbeidsbok med 100 regneark med 10 000 records hver slik:

Sub TestCreateNewWorkbookFromTextFile()
  CreateNewWorkbookFromTextFile "C:\Temp", Format(Date, "yyyymmdd") & ".txt"
End Sub

Dette makroeksempelet forutsetter at ditt VBA prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres fra VBE ved å velge menyvalget Tools, References og velge Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2004-12-17 20:28:48      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse