ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Overfør data fra et recordset til et regneark (ADO)

Dersom du ikke vil benytte CopyFromRecordset metoden (Excel 2000 og nyere) kan du benytte prosedyren nedenfor til å overføre data fra et recordset til et regneark. Bruk prosedyren slik:

RS2WS rs, Range("A3") ' rs er en ADO recordset variabel

Sub RS2WS(rs As ADODB.Recordset, TargetCell As Range)
Dim f As Integer, r As Long, c As Long
  If rs Is Nothing Then Exit Sub
  If rs.State <> adStateOpen Then Exit Sub
  If TargetCell Is Nothing Then Exit Sub
  
  With Application
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
    .StatusBar = "Skriver data fra recordsettet..."
  End With
  
  With TargetCell.Cells(1, 1)
    r = .Row
    c = .Column
  End With
  
  With TargetCell.Parent
    .Range(.Cells(r, c), .Cells(.Rows.Count, c + rs.Fields.Count - 1)).Clear
    ' slett eksisterende innhold
    ' kolonneoverskrifter
    For f = 0 To rs.Fields.Count - 1
      On Error Resume Next
      .Cells(r, c + f).Formula = rs.Fields(f).Name
      On Error GoTo 0
    Next f
    ' data fra recordsettet
    On Error Resume Next
    rs.MoveFirst
    On Error GoTo 0
    Do While Not rs.EOF
      r = r + 1
      For f = 0 To rs.Fields.Count - 1
        On Error Resume Next
        .Cells(r, c + f).Formula = rs.Fields(f).Value
        On Error GoTo 0
      Next f
      rs.MoveNext
    Loop
    .Rows(TargetCell.Cells(1, 1).Row).Font.Bold = True
    .Columns("A:IV").AutoFit
  End With
  
  With Application
    .StatusBar = False
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
  End With
End Sub

Eksempelmakroen forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-11-27 22:16:42      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse