ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Bruk en lukket arbeidsbok som database (ADO)

Prosedyrene nedenfor kan benyttes til å hente et ADO recordset fra en lukket arbeidsbok og lese/skrive data. Bruk prosedyren slik:
GetWorksheetData "C:\Foldername\Filename.xls", "SELECT * FROM [SheetName$];", ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A3")
Bytt ut SheetName med navnet på det regnearket du vil hente data fra.

Sub GetWorksheetData(strSourceFile As String, strSQL As String, TargetCell As Range)
Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, f As Integer, r As Long
  If TargetCell Is Nothing Then Exit Sub
  Set cn = New ADODB.Connection
  On Error Resume Next
  cn.Open "DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790; _
    ReadOnly=True;" & "DBQ=" & strSourceFile & ";"
  ' DriverId=790: Excel 97/2000
  ' DriverId=22: Excel 5/95
  ' DriverId=278: Excel 4
  ' DriverId=534: Excel 3
  On Error GoTo 0
  If cn Is Nothing Then
    MsgBox "Finner ikke filen!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
    Exit Sub
  End If
    
  ' åpne et recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset
  On Error Resume Next
  rs.Open strSQL, cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
'  rs.Open "SELECT * FROM [SheetName$]", cn, adOpenForwardOnly, _
    adLockReadOnly, adCmdText
'  rs.Open "SELECT * FROM [SheetName$]", cn, adOpenStatic, _
    adLockOptimistic, adCmdText
'  rs.Open "SELECT * FROM [SheetName$] WHERE [Field Name] LIKE 'A%'", _
    cn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
'  rs.Open "SELECT * FROM [SheetName$] WHERE [Field Name] LIKE 'A%' " & _
    "ORDER BY [Field Name]", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText

'  alternative måter å åpne et recordset
'  Set rs = cn.Execute("[A1:Z1000]") ' det første regnarket
'  Set rs = cn.Execute("[DefinedRangeName]") ' hvilket som helst regneark
  
  On Error GoTo 0
  If rs Is Nothing Then
    MsgBox "Kan ikke åpne filen!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
    cn.Close
    Set cn = Nothing
    Exit Sub
  End If
  
  RS2WS rs, TargetCell
  ' TargetCell.CopyFromRecordset rs ' alternativ metode for Excel 2000 eller nyere
  
  If rs.State = adStateOpen Then
    rs.Close
  End If
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
End Sub

Prosedyren RS2WS finner du ved å klikke på denne linken.

Eksempelmakroene forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-11-11 22:16:42      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse