ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Bruk en lukket arbeidsbok som database (DAO)

Prosedyrene nedenfor kan benyttes til å hente et DAO recordset fra en lukket arbeidsbok og lese/skrive data. Bruk prosedyren slik:
GetWorksheetData "C:\Foldername\Filename.xls", "SELECT * FROM [SheetName$]", ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A3")
Bytt ut SheetName med navnet på det regnearket du vil hente data fra.

Sub GetWorksheetData(strSourceFile As String, strSQL As String, TargetCell As Range)
Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, f As Integer, r As Long
  If TargetCell Is Nothing Then Exit Sub
  
  On Error Resume Next
  Set db = OpenDatabase(strSourceFile, False, True, "Excel 8.0;HDR=Yes;") ' read only
  'Set db = OpenDatabase(strSourceFile, False, False, "Excel 8.0;HDR=Yes;") ' write
  'Set db = OpenDatabase("C:\Foldername\Filename.xls", False, True, "Excel 8.0;HDR=Yes;") ' read only
  'Set db = OpenDatabase("C:\Foldername\Filename.xls", False, False, "Excel 8.0;HDR=Yes;") ' write
  On Error GoTo 0
  If db Is Nothing Then
    MsgBox "Can't find the file!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
    Exit Sub
  End If
  
'  ' list worksheet names
'  For f = 0 To db.TableDefs.Count - 1
'    Debug.Print db.TableDefs(f).Name
'  Next f
  
  ' open a recordset
  On Error Resume Next
  Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
'  Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM [SheetName$]")
'  Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM [SheetName$] WHERE [Field Name] LIKE 'A*'")
'  Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM [SheetName$] WHERE [Field Name] LIKE 'A*' ORDER BY [Field Name]")
  On Error GoTo 0
  If rs Is Nothing Then
    MsgBox "Can't open the file!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
    db.Close
    Set db = Nothing
    Exit Sub
  End If
  
  RS2WS rs, TargetCell
  
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  db.Close
  Set db = Nothing
End Sub

Sub RS2WS(rs As DAO.Recordset, TargetCell As Range)
Dim f As Integer, r As Long, c As Long
  If rs Is Nothing Then Exit Sub
  If TargetCell Is Nothing Then Exit Sub
  
  With Application
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
    .StatusBar = "Writing data from recordset..."
  End With
  
  With TargetCell.Cells(1, 1)
    r = .Row
    c = .Column
  End With
  
  With TargetCell.Parent
    .Range(.Cells(r, c), .Cells(.Rows.Count, c + rs.Fields.Count - 1)).Clear ' clear existing contents
    ' write column headers
    For f = 0 To rs.Fields.Count - 1
      On Error Resume Next
      .Cells(r, c + f).Formula = rs.Fields(f).Name
      On Error GoTo 0
    Next f
    ' write records
    On Error Resume Next
    rs.MoveFirst
    On Error GoTo 0
    Do While Not rs.EOF
      r = r + 1
      For f = 0 To rs.Fields.Count - 1
        On Error Resume Next
        .Cells(r, c + f).Formula = rs.Fields(f).Value
        On Error GoTo 0
      Next f
      rs.MoveNext
    Loop
    .Rows(TargetCell.Cells(1, 1).Row).Font.Bold = True
    .Columns("A:IV").AutoFit
  End With
  
  With Application
    .StatusBar = False
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
  End With
End Sub

Eksempelmakroene forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til DAO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft DAO x.xx Object Library.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-11-11 22:16:42      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse