ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

ListBox-kontroller med verdier fra en annen arbeidsbok

Fra en annen åpen arbeidsbok:

Det er mulig å sette RowSource-egenskapen til en ListBox- eller ComboBox-kontroll til å hente data fra en annen arbeidsbok ved for eksempel å fylle inne dette:

'[Filnavn.xls]Ark1'!$B$1:$B$15

For at kontrollen skal vise verdiene fra den andre arbeidsboken må denne være åpen.

 

Fra en lukket arbeidsbok som åpnes og lukkes igjen uten at brukeren ser dette

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man fylle inn en ListBox-kontroll med data fra en annen arbeidsbok som er lukket. Makroen åpner den andre arbeidsboken uten at brukeren ser dette, fyller inn de ønskede dataene og lukker arbeidsboken uten å lagre noen endringer. Makroen skal skrives inn i UserForm-ens modulark.

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim ListItems As Variant, i As Integer
Dim SourceWB As Workbook
  With Me.ListBox1
    .Clear ' remove existing entries from the listbox
    ' turn screen updating off, prevent the user from seeing the source workbook being opened
    Application.ScreenUpdating = False 
    ' open the source workbook as ReadOnly
    Set SourceWB = Workbooks.Open("C:\FolderName\SourceWorkbook.xls", False, True)
    ListItems = SourceWB.Worksheets(1).Range("B2:B21").Value ' get the values you want
    SourceWB.Close False ' close the source workbook without saving changes
    Set SourceWB = Nothing
    ListItems = Application.WorksheetFunction.Transpose(ListItems) ' convert values to a vertical array
    For i = 1 To UBound(ListItems)
      .AddItem ListItems(i) ' populate the listbox
    Next i
    .ListIndex = -1 ' no items selected, set to 0 to select the first item
    Application.ScreenUpdating = True
  End With
End Sub

 

Fra en lukket arbeidsbok ved hjelp av ADO

Ved hjelp av disse makroene kan man fylle en listeboks/komboboks med data fra en arbeidsbok uten å åpne den. Makroene skal skrives inn i UserForm-ens modulark.

Private Sub UserForm_Initialize()
' fill ListBox1 with data from a closed workbook
' can also be used from other applications to read data from an open workbook
Dim tArray As Variant
  tArray = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:B21")
  FillListBox Me.ListBox1, tArray
  Erase tArray
End Sub

Private Sub FillListBox(lb As MSForms.ListBox, RecordSetArray As Variant)
' fills lb with data from RecordSetArray
Dim r As Long, c As Long
  With lb
    .Clear
    For r = LBound(RecordSetArray, 2) To UBound(RecordSetArray, 2)
      .AddItem
      For c = LBound(RecordSetArray, 1) To UBound(RecordSetArray, 1)
        .List(r, c) = RecordSetArray(c, r)
      Next c
    Next r
    .ListIndex = -1 ' no item selected
  End With
End Sub

Private Function ReadDataFromWorkbook(SourceFile As String, SourceRange As String) As Variant
' requires a reference to the Microsoft ActiveX Data Objects library 
' (menu Tools, References in the VBE)
' if SourceRange is a range reference:
'  this function can only return data from the first worksheet in SourceFile
' if SourceRange is a defined name reference:
'  this function can return data from any worksheet in SourceFile
' SourceRange must include the range headers
' examples:
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:A21")
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:B21")
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "DefinedRangeName")
Dim dbConnection As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset
Dim dbConnectionString As String
  dbConnectionString = "DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};ReadOnly=1;DBQ=" & SourceFile
  Set dbConnection = New ADODB.Connection
  On Error GoTo InvalidInput
  dbConnection.Open dbConnectionString ' open the database connection
  Set rs = dbConnection.Execute("[" & SourceRange & "]")
  On Error GoTo 0
  ReadDataFromWorkbook = rs.GetRows ' returns a two dim array with all records in rs
  dbConnection.Close ' close the database connection
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  Set dbConnection = Nothing
  On Error GoTo 0
  Exit Function
InvalidInput:
  MsgBox "The source file or source range is invalid!", vbExclamation, _
    "Get data from closed workbook"
  Set rs = Nothing
  Set dbConnection = Nothing
End Function

 

Fra en lukket arbeidsbok ved hjelp av formler/linker

Dersom man trenger å hente opplysninger fra en annen arbeidsbok kan man lage et (skjult) regneark som inneholder regnearkformler som henter opplysninger fra den lukkede arbeidsboken. Formelen kan f.eks. se slik ut:

='C:\FolderName[SourceWbName.xls]WorkSheetName'!A1
Deretter kopierer man denne formelen så langt nedover og bortover som man behøver for å hente inn de ønskede verdiene fra den lukkede arbeidsboken.

UserForm-ens RowSource egenskap setter man til dette regnearkområdet (i det skjulte regnearket) som inneholder dataene fra den lukkede (eller åpne) arbeidsboken.
Den eneste ulempen med denne metoden er at brukeren vil bli spurt om koblingene mellom de to arbeidsbøkene skal oppdateres hver gang arbeidsboken med linkene åpnes.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-09-16 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse