ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

ListBox-kontroller med unike verdier

Eksempelmakroene nedenfor viser hvordan man kan fylle in ListBox-kontroll (og en ComboBox-kontroll) i en UserForm med de unike verdiene fra celler i et regnearkområde. Kopier koden til UserForm-ens kodemodul for å teste den.

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim MyUniqueList As Variant, i As Long
  With Me.ListBox1
    .Clear ' clear the listbox content
    MyUniqueList = UniqueItemList(Range("A4:A100"), True)
    For i = 1 To UBound(MyUniqueList)
      .AddItem MyUniqueList(i)
    Next i
    .ListIndex = 0 ' select the first item
  End With
End Sub

Private Function UniqueItemList(InputRange As Range, _
  HorizontalList As Boolean) As Variant
Dim cl As Range, cUnique As New Collection, i As Long, uList() As Variant
  Application.Volatile
  On Error Resume Next
  For Each cl In InputRange
    If cl.Formula <> "" Then
      cUnique.Add cl.Value, CStr(cl.Value)
    End If
  Next cl
  UniqueItemList = ""
  If cUnique.Count > 0 Then
    ReDim uList(1 To cUnique.Count)
    For i = 1 To cUnique.Count
      uList(i) = cUnique(i)
    Next i
    UniqueItemList = uList
    If Not HorizontalList Then
      UniqueItemList = _
        Application.WorksheetFunction.Transpose(UniqueItemList)
    End If
  End If
  On Error GoTo 0
End Function

Funksjonen ovenfor kan også benyttes som en matrisefunksjon i et regneark for å returnere de unike verdiene fra et celleområde (utelat 'private' foran funksjonsnavnet).

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse