ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Bytt ut tekst i en tekstfil

Makroene nedenfor kan benyttes til å erstatte tekst i en tekstfil, for eksempel når du ønsker å endre skilletegnet mellom kolonnene i en tekstfil før du importerer den til et Excel regneark eller etter at du har eksportert et regneark til en tekstfil.

Sub ReplaceTextInFile(SourceFile As String, sText As String, rText As String)
Dim TargetFile As String, tLine As String, tString As String
Dim p As Integer, i As Long, F1 As Integer, F2 As Integer
  TargetFile = "RESULT.TMP"
  If Dir(SourceFile) = "" Then Exit Sub
  If Dir(TargetFile) <> "" Then
    On Error Resume Next
    Kill TargetFile
    On Error GoTo 0
    If Dir(TargetFile) <> "" Then
      MsgBox TargetFile & _
        " already open, close and delete / rename the file and try again.", _
        vbCritical
      Exit Sub
    End If
  End If
  F1 = FreeFile
  Open SourceFile For Input As F1
  F2 = FreeFile
  Open TargetFile For Output As F2
  i = 1 ' line counter
  Application.StatusBar = "Reading data from " & TargetFile & " ..."
  While Not EOF(F1)
    If i Mod 100 = 0 Then Application.StatusBar = "Reading line #" & i & " in " & TargetFile & " ..."
    Line Input #F1, tLine
    If sText <> "" Then
      ReplaceTextInString tLine, sText, rText
    End If
    Print #F2, tLine
    i = i + 1
  Wend
  Application.StatusBar = "Closing files ..."
  Close F1
  Close F2
  Kill SourceFile ' delete original file
  Name TargetFile As SourceFile ' rename temporary file
  Application.StatusBar = False
End Sub

Private Sub ReplaceTextInString(SourceString As String, _
  SearchString As String, ReplaceString As String)
Dim p As Integer, NewString As String
  Do
    p = InStr(p + 1, UCase(SourceString), UCase(SearchString))
    If p > 0 Then ' replace SearchString with ReplaceString
      NewString = ""
      If p > 1 Then NewString = Mid(SourceString, 1, p - 1)
      NewString = NewString + ReplaceString
      NewString = NewString + Mid(SourceString, _
        p + Len(SearchString), Len(SourceString))
      p = p + Len(ReplaceString) - 1
      SourceString = NewString
    End If
    If p >= Len(NewString) Then p = 0
  Loop Until p = 0
End Sub

Sub TestReplaceTextInFile()
  ReplaceTextInFile ThisWorkbook.Path & "ReplaceInTextFile.txt", "|", ";"
  ' replaces all pipe-characters (|) with semicolons (;) 
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-17 12:33:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse