ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Opprette nye mapper

Ved hjelp av funksjonen nedenfor kan man sjekke om en mappe finnes og eventuelt opprette manglende mapper:

Function FolderExists(strInputFolder As String, blnCreate As Boolean) As Boolean
' returnerer Sann dersom mappen finnes, kan opprette manglende mapper
' eksempel: If Not FolderExists("C:\FolderName\SubFolder", False) Then Exit Sub
' eksempel: If Not FolderExists("C:\FolderName\NewFolder", True) Then Exit Sub
Dim strFolder As String, varrFolders As Variant, i As Long
  FolderExists = False
  ' validate input
  If InStr(1, strInputFolder, ":", vbBinaryCompare) <> 2 Then Exit Function
  If InStr(1, strInputFolder, "\", vbBinaryCompare) = 0 Then Exit Function
  If blnCreate Then ' try to create any missing folders
    ' split path into separate folders
    varrFolders = Split(strInputFolder, "\", -1, vbBinaryCompare)
    strFolder = varrFolders(LBound(varrFolders)) ' drive letter
    For i = LBound(varrFolders) + 1 To UBound(varrFolders)
      strFolder = strFolder & "\" & varrFolders(i) ' add folder to path
      If Not Len(Dir(strFolder, vbDirectory)) > 0 Then
        On Error Resume Next
        MkDir strFolder ' create new folder
        On Error GoTo 0
      End If
    Next i
    Erase varrFolders
    ' check and see if the folder exists
    FolderExists = Len(Dir(strFolder, vbDirectory)) > 0
  Else ' just check and see if the folder exists
    FolderExists = Len(Dir(strInputFolder, vbDirectory)) > 0
  End If
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-04-26 10:49:54      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse