ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lag en liste over filer i en mappe med Office 95 eller tidligere

Office95 eller tidligere har ikke den samme enkle metoden til å få tak i mappe- og filnavn som Office97 har. Ved å lage 4 hjelpefunksjoner kan man få til tilnærmet samme funksjonalitet:

Dim GlobalFolderList() As String, GlobalFolderCount As Long

Function FolderList95(InputFolder As String) As Variant
' returns an array containing the folders in InputFolder
Dim rootFolder As String, Folder As String
Dim Folders() As String, FolderCount As Long
  rootFolder = InputFolder
  If Right(rootFolder, 1) <> "" Then rootFolder = rootFolder & ""
  Folder = Dir(rootFolder, vbDirectory) ' retrieve the first folder.
  FolderCount = 0
  While Folder <> "" ' start the loop.
    ' ignore the current directory and the encompassing directory.
    If Folder <> "." And Folder <> ".." Then
      ' Use bitwise comparison to make sure Folder is a directory.
      On Error GoTo FileInUse
      If (GetAttr(rootFolder & Folder) And vbDirectory) = vbDirectory Then
        FolderCount = FolderCount + 1
        ReDim Preserve Folders(FolderCount)
        Folders(FolderCount) = Folder
      End If
    End If
FileInUse:
    Folder = Dir() ' get next folder
  Wend
  FolderList95 = Folders
  ' if you only want to return the number of folders: 
  ' return the value FolderCount
End Function

Sub RecursiveFolderList95(ByVal InputFolder As String, _
  IncludeSubFolders As Boolean)
' adds the folders in InputFolder and any subfolders to 
' the global variable GlobalFolderList
Dim rootFolder As String, SubFolders As Variant
Dim i As Long
  rootFolder = InputFolder
  If rootFolder = "" Then Exit Sub
  If GlobalFolderCount = 0 Then
    GlobalFolderCount = 1
    ReDim Preserve GlobalFolderList(GlobalFolderCount)
    GlobalFolderList(GlobalFolderCount) = rootFolder
  End If
  If Right(rootFolder, 1) <> "" Then rootFolder = rootFolder & ""
  SubFolders = FolderList95(rootFolder)
  On Error GoTo NoFolder
  If TypeName(SubFolders) = "String()" Then ' folders found
    For i = 1 To UBound(SubFolders)
      GlobalFolderCount = GlobalFolderCount + 1
      ReDim Preserve GlobalFolderList(GlobalFolderCount)
      GlobalFolderList(GlobalFolderCount) = rootFolder & SubFolders(i)
      If IncludeSubFolders Then
        RecursiveFolderList95 rootFolder & SubFolders(i), IncludeSubFolders
      End If
    Next i
  End If
NoFolder:
  Erase SubFolders
End Sub

Function FolderFileList95(ByVal InputFolder As String, _
  FileFilter As String) As Variant
' returns an array containing the files matching the FileFilter in InputFolder
Dim List() As String, tFile As String, fCount As Long
  FolderFileList95 = ""
  If InputFolder = "" Then InputFolder = CurDir
  If Right(InputFolder, 1) <> "" Then InputFolder = InputFolder & ""
  If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.*"
  tFile = Dir(InputFolder & FileFilter)
  fCount = 0
  While tFile <> ""
    fCount = fCount + 1
    ReDim Preserve List(fCount)
    List(fCount) = tFile
    tFile = Dir
  Wend
  If fCount > 0 Then FolderFileList95 = List
  ' if you only want to return the number of files: 
  ' return the value fCount
  Erase List
End Function

Function CreateFileList95(FileFilter As String, _
  IncludeSubFolder As Boolean) As Variant
' returns the full filename for files matching the filter criteria 
' in the current folder
Dim FileList() As String, FileCount As Long, f As Long
Dim tempList As Variant, i As Long
  Erase GlobalFolderList 
  ' global variable: Dim GlobalFolderList() as String
  GlobalFolderCount = 0 
  ' global variable: Dim GlobalFolderCount as Long
  If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.*" ' all files
  Application.StatusBar = "Reading folder information..."
  RecursiveFolderList95 CurDir, IncludeSubFolder
  If GlobalFolderCount > 0 Then ' folders found, find files
    Application.StatusBar = "Reading file information..."
    For f = 1 To GlobalFolderCount
      tempList = FolderFileList95(GlobalFolderList(f), FileFilter)
      If TypeName(tempList) = "String()" Then
        For i = 1 To UBound(tempList)
          FileCount = FileCount + 1
          ReDim Preserve FileList(FileCount)
          FileList(FileCount) = GlobalFolderList(f) & "" & tempList(i)
        Next i
      End If
    Next f
  End If
  CreateFileList95 = FileList
  ' if you only want to return the number of files: return the value FileCount
  Erase GlobalFolderList
  Erase FileList
  Application.StatusBar = False
End Function


Sub TestCreateFileList95()
Const SearchRootFolder as String = "C:\My Documents"
Dim MyFiles As Variant, i As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.StatusBar = "Creating file list..."
  ChDrive Left(SearchRootFolder, 1) ' activate the desired drive
  ChDir SearchRootFolder ' activate the desired folder
  MyFiles = CreateFileList95("*.xls", True)
  i = 0
  On Error Resume Next
  i = Ubound(MyFiles)
  On Error Goto 0
  If i = 0 Then ' no files found
    MsgBox "No files matches the file criteria!"
    Exit Sub
  End If
  Workbooks.Add
  With Range("A1")
    .Formula = "List of *.xls-files in " & CurDir & " and subfolders:"
    .Font.Bold = True
  End With
  For i = 1 To UBound(MyFiles)
    Cells(i + 1, 1).Formula = MyFiles(i)
  Next i
  Columns("A").AutoFit
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse