ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lag en liste over filer i en mappe (Microsoft Scripting Runtime)

Microsoft Scripting Runtime er inkludert i ett av disse produktene: Windows98, Windows2000, IE5 og Office2000. Eksemplene nedenfor forutsetter at VBA prosjektet har en referanse til Microsoft Scripting Runtime biblioteket. Dette kan gjøres fra VBE ved å velge menyen Verktøy, Referanser (Tools, References) og velge Microsoft Scripting Runtime.

Sub TestListFilesInFolder()
  Workbooks.Add ' lager en ny arbeidsbok for fil listen
  ' legg til overskrifter
  With Range("A1")
    .Formula = "Folder contents:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 12
  End With
  Range("A3").Formula = "File Name:"
  Range("B3").Formula = "File Size:"
  Range("C3").Formula = "File Type:"
  Range("D3").Formula = "Date Created:"
  Range("E3").Formula = "Date Last Accessed:"
  Range("F3").Formula = "Date Last Modified:"
  Range("G3").Formula = "Attributes:"
  Range("H3").Formula = "Short File Name:"
  Range("A3:H3").Font.Bold = True
  ListFilesInFolder "C:\FolderName", True 
  ' list alle filer inkludert undermapper
End Sub

Sub ListFilesInFolder(SourceFolderName As String, IncludeSubfolders As Boolean)
' lister informasjon om filene i SourceFolder
' eksempel: ListFilesInFolder "C:\FolderName", True
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder, SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim r As Long
  Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set SourceFolder = FSO.GetFolder(SourceFolderName)
  r = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
  For Each FileItem In SourceFolder.Files
    ' display file properties
    Cells(r, 1).Formula = FileItem.Path & FileItem.Name
    Cells(r, 2).Formula = FileItem.Size
    Cells(r, 3).Formula = FileItem.Type
    Cells(r, 4).Formula = FileItem.DateCreated
    Cells(r, 5).Formula = FileItem.DateLastAccessed
    Cells(r, 6).Formula = FileItem.DateLastModified
    Cells(r, 7).Formula = FileItem.Attributes
    Cells(r, 8).Formula = FileItem.ShortPath & FileItem.ShortName
    ' bruk fil-metoder (ikke brukbart i dette eksempelet)
'    FileItem.Copy "C:\FolderName\Filename.txt", True
'    FileItem.Move "C:\FolderName\Filename.txt"
'    FileItem.Delete True
    r = r + 1 ' neste radnummer
  Next FileItem
  If IncludeSubfolders Then
    For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
      ListFilesInFolder SubFolder.Path, True
    Next SubFolder
  End If
  Columns("A:H").AutoFit
  Set FileItem = Nothing
  Set SourceFolder = Nothing
  Set FSO = Nothing
  ActiveWorkbook.Saved = True
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse