ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Åpne og lukke CD/DVD skuffen

Med makroene nedenfor kan man åpne og lukke systemets standard CD/DVD skuff.

Declare Sub mciSendStringA Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrCommand As String, _
  ByVal lpstrReturnString As Any, ByVal uReturnLength As Long, _
  ByVal hwndCallback As Long)

Sub OpenDefaultDiscTray()
  mciSendStringA "Set CDAudio Door Open", 0&, 0, 0
End Sub

Sub CloseDefaultDiscTray()
  mciSendStringA "Set CDAudio Door Closed", 0&, 0, 0
End Sub

Man kan benytte makroen nedenfor til å åpne en spesifikk CD/DVD skuff dersom man kjenner stasjonsbokstaven.
Man trenger eventuelt et tredjepartsverktøy for å lukke skuffen med kode.

Sub OpenDiscTray(strDriveLetter As String)
' this will open the CD/DVD tray for the given drive letter
' e.g.: OpenDiscTray "F"
Dim Shell As Object, MyComputer As Object
  Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
  Set MyComputer = Shell.Namespace(17)
  On Error Resume Next
  MyComputer.ParseName(strDriveLetter & ":\").InvokeVerb ("e&ject")
  On Error GoTo 0
  Set MyComputer = Nothing
  Set Shell = Nothing
End Sub

Man kan benytte makroen nedenfor til å sjekke om en stasjon er klar, f.eks. når en plate er satt inn i en CD/DVD stasjon.

Function DriveIsReady(strDriveLetter As String) As Boolean
' returns True if a drive is ready, e.g. a disc is present in a CD/DVD drive
Dim fso As Scripting.FileSystemObject, drv As Scripting.Drive
Dim Shell As Object, MyComputer As Object
  Set fso = New FileSystemObject
  On Error Resume Next
  Set drv = fso.GetDrive(strDriveLetter)
  On Error GoTo 0
  If Not drv Is Nothing Then
    DriveIsReady = drv.IsReady
    Set drv = Nothing
  End If
  Set fso = Nothing
End Function

Her er en eksempelmakro som benytter de siste to eksempelmakroene:

Sub TestDiscTrays()
Dim i As Integer
  OpenDiscTray "G"
  i = MsgBox("Click OK when you have inserted a new disc.", vbOKCancel)
  If i = vbCancel Then Exit Sub ' user aborted
  
  If Not DriveIsReady("G") Then
    MsgBox "Disc not inserted, aborting...", vbExclamation
    Exit Sub
  End If
  
  ' continue your tasks here, e.g. like this
  'FileCopy "G:\somefile.txt", "C:\"
  
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-09-26 13:02:56      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2019    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse