ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontrollere Outlook fra Excel

De to eksempelmakroene nedenfor viser hvordan man kan sende informasjon til Outlook (f.eks. sende en e-postmelding) og hvordan man kan hente informasjon fra Outlook (f.eks. returnere en liste over alle meldingene i Innboksen).

NB! Les og rediger kildekoden før du kjører den i ditt eget prosjekt!

' krever referanse til Microsoft Outlook 8.0 Object Library
Sub SendEnEpostMedOutlook()
' oppretter og sender en e-postmelding med Outlook
Dim OLF As Outlook.MAPIFolder, olMailItem As Outlook.MailItem
Dim ToContact As Outlook.Recipient
  Set OLF = GetObject("", _
    "Outlook.Application").GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderInbox)
  Set olMailItem = OLF.Items.Add ' oppretter e-postmeldingen
  With olMailItem
    .Subject = "Meldingstittel" ' meldingens tittel
    Set ToContact = .Recipients.Add("name@domain.com") 
    ' legger til en mottaker
    Set ToContact = .Recipients.Add("name@company.com") 
    ' legger til en mottaker
    ToContact.Type = olCC ' angi at siste mottaker skal ha en kopi
    Set ToContact = .Recipients.Add("name@org.net") 
    ' legger til en mottaker
    ToContact.Type = olBCC ' angi at siste mottaker skal ha en blindkopi
    .Body = "This is the message text" & Chr(13) 
    ' meldingsteksten med et linjeskift
    .Attachments.Add "C:\FolderName\Filename.txt", olByValue, , _
      "Attachment" ' setter inn et vedlegg
'    .Attachments.Add "C:\FolderName\Filename.txt", olByReference, , _
      "Shortcut to Attachment" ' setter inn en snarvei
'    .Attachments.Add "C:\FolderName\Filename.txt", olEmbeddedItem, , _
      "Embedded Attachment" ' setter inn et innebygget vedlegg
'    .Attachments.Add "C:\FolderName\Filename.txt", olOLE, , _
      "OLE Attachment" ' setter inn et OLE vedlegg
    .OriginatorDeliveryReportRequested = True ' angir leveringsbekreftelse
    .ReadReceiptRequested = True ' angir lesebekreftelse
    '.Save ' lagrer meldingen for senere redigering
    .Send ' sender meldingen (legger den i Utboksen)
  End With
  Set ToContact = Nothing
  Set olMailItem = Nothing
  Set OLF = Nothing
End Sub


Sub ListInnboksInnhold()
Dim OLF As Outlook.MAPIFolder, CurrUser As String
Dim EmailItemCount As Integer, i As Integer, EmailCount As Integer
  Application.ScreenUpdating = False
  Workbooks.Add ' lager en ny arbeidsbok
  ' add headings
  Cells(1, 1).Formula = "Tittel"
  Cells(1, 2).Formula = "Mottatt"
  Cells(1, 3).Formula = "Vedlegg"
  Cells(1, 4).Formula = "Lest"
  With Range("A1:D1").Font
    .Bold = True
    .Size = 14
  End With
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set OLF = GetObject("", _
    "Outlook.Application").GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderInbox) ' innboksen
  EmailItemCount = OLF.Items.Count
  i = 0: EmailCount = 0
  ' leser e-post informasjon
  While i < EmailItemCount
    i = i + 1
    If i Mod 50 = 0 Then Application.StatusBar = _
      "Leser e-postmeldinger " & _
      Format(i / EmailItemCount, "0%") & "..."
    With OLF.Items(i)
      EmailCount = EmailCount + 1
      Cells(EmailCount + 1, 1).Formula = .Subject
      Cells(EmailCount + 1, 2).Formula = _
        Format(.ReceivedTime, "dd.mm.yyyy hh:mm")
      Cells(EmailCount + 1, 3).Formula = .Attachments.Count
      Cells(EmailCount + 1, 4).Formula = Not .UnRead
    End With
  Wend
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Set OLF = Nothing
  Columns("A:D").AutoFit
  Range("A2").Select
  ActiveWindow.FreezePanes = True
  ActiveWorkbook.Saved = True
  Application.StatusBar = False
End Sub


 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-12 12:35:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse