ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Funksjon som returnerer datamaskinnavnet

Funksjonen nedenfor returnerer datamaskinnavnet til maskinen som koden kjøres på, fungerer både i NT og Windows95/98.

Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" _
  Alias "GetComputerNameA" _
  (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Function ReturnComputerName() As String
Dim rString As String * 255, sLen As Long, tString As String
  tString = ""
  On Error Resume Next
  sLen = GetComputerName(rString, 255)
  sLen = InStr(1, rString, Chr(0))
  If sLen > 0 Then
    tString = Left(rString, sLen - 1)
  Else
    tString = rString
  End If
  On Error GoTo 0
  ReturnComputerName = UCase(Trim(tString))
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-16 12:35:22      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse