ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skriv ut flere merkede områder på ett ark

Du er sikkert klar over at du kan skrive ut bare de merkede cellene i et regneark ved å velge Fil, Skriv ut…, Utvalg (Excel5/Excel95) eller Fil, Skriv ut…, Merket område (Excel97). Når du merker flere områder av arket og prøver å skrive ut på samme måte vil du derimot få hvert enkelt område utskrevet på hvert sitt ark. Ved hjelp av makroen nedenfor kan du få skrevet ut flere merkede områder samtidig på samme ark, forutsatt att de merkede områdene ikke er større enn det som går inn på en side.

Sub PrintSelectedCells()
' skriver ut de merkede cellene, kan knyttes til en verktøylinjeknapp eller meny
Dim aCount As Integer, cCount As Integer, rCount As Integer
Dim i As Integer, j As Long, aRange As String
Dim rHeight() As Single, cWidth() As Single, AWB As Workbook, NWB As Workbook
  If UCase(TypeName(ActiveSheet)) <> "WORKSHEET" Then Exit Sub 
  ' virker bare i regneark
  aCount = Selection.Areas.Count
  If aCount = 0 Then Exit Sub ' ingen celler er merket
  cCount = Selection.Areas(1).Cells.Count
  If aCount > 1 Then ' flere områder er merket
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.StatusBar = "Skriver ut " & _
      aCount & " merkede områder..."
    Set AWB = ActiveWorkbook
    rCount = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
    cCount = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
    ReDim rHeight(rCount)
    ReDim cWidth(cCount)
    For i = 1 To rCount ' finn radhøyden til hver enkelt rad
      rHeight(i) = Rows(i).RowHeight
    Next i
    For i = 1 To cCount ' finn kolonnebredden til hver enkelt kolonne
      cWidth(i) = Columns(i).ColumnWidth
    Next i
    Set NWB = Workbooks.Add ' oppretter en ny arbeidsbok
    For i = 1 To rCount ' angi radhøyden til hver enkelt rad
      Rows(i).RowHeight = rHeight(i)
    Next i
    For i = 1 To cCount ' angi kolonnebredden til hver enkelt kolonne
      Columns(i).ColumnWidth = cWidth(i)
    Next i
    For i = 1 To aCount
      AWB.Activate
      aRange = Selection.Areas(i).Address ' adressen til området
      Range(aRange).Copy ' kopier området
      NWB.Activate
      With Range(aRange) ' lim inn verdier og formater
        .PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, _
          SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        .PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, _
          SkipBlanks:=False, Transpose:=False
      End With
      Application.CutCopyMode = False
    Next i
    NWB.PrintOut
    NWB.Close False 
    ' lukker den midlertidige arbeidsboken uten å lagre den
    Application.StatusBar = False
    AWB.Activate
    Set AWB = Nothing
    Set NWB = Nothing
  Else
    If cCount < 10 Then ' mindre enn 10 celler er merket
      If MsgBox("Er du sikker på at du vil skrive ut " & _
        cCount & " merkede celler ?", _
        vbQuestion + vbYesNo, "Skriv ut merkede celler") = vbNo Then Exit Sub
    End If
    Selection.PrintOut
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:35:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse