ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Returner celleadressene til sidene i et regneark

Den egendefinerte funksjonen nedenfor kan benyttes til å returnere en samling med sideadresser i et regneark. Dette kan være nyttig dersom man trenger å kunne refereres til cellene i en spesiell side (f. eks. når man skal formatere eller kopiere).

Function GetPageRangeAddresses(ws As Worksheet) As Collection
' returnerer en samling med celleadresser for hver enkelt side i rengearket
Dim h(1 To 2) As Integer, v(1 To 2) As Integer
Dim r(1 To 2) As Long, c(1 To 2) As Long
Dim strRangeAddress As String, coll As Collection, rngPrintRange As Range
  If ws Is Nothing Then Exit Function
  Set coll = New Collection
  With ws
    ' sjekk om et utskriftsområde er satt
    On Error Resume Next
    Set rngPrintRange = .Range(.PageSetup.PrintArea)
    On Error GoTo 0
    
    ' bestem den siste benyttede cellen
    With .Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
      r(2) = .Row
      c(2) = .Column
    End With
    
    ' tell sideskiftene (manuelle+automatiske)
    h(2) = .HPageBreaks.Count
    v(2) = .VPageBreaks.Count
    
    For v(1) = 0 To v(2)
      For h(1) = 0 To h(2)
        strRangeAddress = vbNullString
        ' cellen øverst til venstre
        r(1) = 1
        c(1) = 1
        If h(1) > 0 Then
          r(1) = .HPageBreaks(h(1)).Location.Row
        End If
        If v(1) > 0 Then
          c(1) = .VPageBreaks(v(1)).Location.Column
        End If
        strRangeAddress = .Cells(r(1), c(1)).Address & ":"
        
        ' cellen nederst til høyre
        r(1) = r(2)
        c(1) = c(2)
        If h(1) < h(2) Then
          r(1) = .HPageBreaks(h(1) + 1).Location.Row - 1
        End If
        If v(1) < v(2) Then
          c(1) = .VPageBreaks(v(1) + 1).Location.Column - 1
        End If
        strRangeAddress = strRangeAddress & .Cells(r(1), c(1)).Address
        
        ' legg celleadressene til samlingen som funksjonen skal returnere
        If Not rngPrintRange Is Nothing Then ' et utskriftsområde er satt
          ' returner kun området som overlapper utskriftsområdet
          strRangeAddress = Intersect(.Range(strRangeAddress), rngPrintRange).Address
        End If
        On Error Resume Next
        coll.Add strRangeAddress, strRangeAddress
        On Error GoTo 0
      Next h(1)
    Next v(1)
  End With
  If coll.Count > 0 Then
    Set GetPageRangeAddresses = coll
  End If
  Set rngPrintRange = Nothing
  Set coll = Nothing
End Function

Sub TestGetPageRangeAddresses()
Dim coll As Collection, i As Integer, strResult As String
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  Set coll = GetPageRangeAddresses(ActiveSheet)
  If coll Is Nothing Then Exit Sub
  strResult = vbNullString
  For i = 1 To coll.Count ' inneholder adressene til celleområdene for hver eneste side
    strResult = strResult & "Side " & i & ": " & coll(i) & vbLf
  Next i
  MsgBox strResult, vbInformation, "Celleadresser til sidene i " & ActiveSheet.Name
  Set coll = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2004-10-08 09:26:06      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse