ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Spille lydnotater

I Excel 5 og 95 kan man knytte merknader til en celle i form av en lydfil. Lydnotatet kan avspilles ved at man tar frem dialogen for redigering av cellemerknaden. Ved hjelp av makroen nedenfor kan man spille av lydmerknaden til en angitt celle:

Sub PlaySoundNotesInExcel95(CellAddress As String)
' for Excel 5 and 95 only
  If Not Application.CanPlaySounds Then Exit Sub
  On Error Resume Next ' i tilfelle det ikke finnes noe lydnotat
  Range(CellAddress).SoundNote.Play
  On Error GoTo 0
End Sub

Excel 97 eller senere støtter ikke lengre bruk av lydnotater. Ved hjelp av makroene nedenfor er det allikevel mulig å få til en tilsvarende effekt:

Public Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" _
Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, _
ByVal uFlags As Long) As Long


Sub PlayWavFile(WavFileName As String, Wait As Boolean)
  If Dir(WavFileName) = "" Then Exit Sub ' ingen fil
  If Wait Then ' spill lyden før koden fortsetter å kjøre
    sndPlaySound WavFileName, 0
  Else ' spill lyden mens koden fortsetter å kjøre
    sndPlaySound WavFileName, 1
  End If
End Sub


Sub PlaySoundNotesInExcel97(CellAddress As String)
' spiller lydmerknader i Excel 97 eller senere
Dim SoundFileName As String
  SoundFileName = ""
  On Error Resume Next ' feil oppstår dersom cellen ikke har en merknad
  SoundFileName = Range(CellAddress).Comment.Text
  On Error GoTo 0
  If SoundFileName = "" Then Exit Sub ' ingen merknad
  If InStr(1, SoundFileName, Chr(10)) > 0 Then ' merknaden inneholder et linjeskift
    ' bruk den første linjen som filnavn
    SoundFileName = Left(SoundFileName, InStr(1, SoundFileName, Chr(10)) - 1)
  End If
  PlayWavFile SoundFileName, False
End Sub

For å lage et lydnotat gjør du følgende:
Sett inn en cellemerknad ved å høyreklikke på en celle og velge Sett inn merknad....
Den første setningen i cellemerknaden fylles inn med det komplette navnet til lydfilen som skal avspilles, f.eks. C:\Mappenavn\Lydfilnavn.wav.
Dersom du vil legge til en skriftlig merknad i tillegg til navnet på lydfilen trykker du på ENTER-tasten etter filnavnet slik at du får en ny linje i merknaden, deretter kan du fortsette å fylle inn den teksten du vil ha.
Makroen PlaySoundNotesInExcel97 kan f.eks. aktiveres av hendelsesmakroen Worksheet_SelectionChange(), da vil lydnotatet avspilles med en gang brukeren aktiverer cellen med lydnotatet.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-13 12:36:15      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse