ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Eksporter data til en tegnseparert tekstfil

Denne makroen eksporterer verdier eller formler fra et regnearkområde til en tegn-separert tekstfil med valgfritt skilletegn (CSV/SDV-format):

Sub ExportRangeAsDelimitedText(SourceWB As String, SourceWS As String, _
  SourceAddress As String, TargetFile As String, SepChar As String, _
  SaveValues As Boolean, ExportLocalFormulas As Boolean, AppendToFile As Boolean)
' Exports the data in Workbooks(SourceWB).Worksheets(SourceWS).Range(SourceAddress) to
' the textfile TargetFile in CSV format, uses SepChar as column delimiter
' Example:   ExportRangeAsDelimitedText ThisWorkbook.Name, _
    "ExportSheet", "A3:E23", _
    "C:\FolderName\DelimitedText.txt", ";", True, True, False


Dim SourceRange As Range, SC As String * 1
Dim A As Integer, r As Long, c As Integer, totr As Long, pror As Long
Dim fn As Integer, LineString As String, tLine As String
  ' validate the input data if necessary
  Workbooks(SourceWB).Activate
  Worksheets(SourceWS).Activate
  If Application.WorksheetFunction.CountA(Range(SourceAddress)) = 0 Then Exit Sub
  If Not AppendToFile Then
    If Dir(TargetFile) <> "" Then
      On Error Resume Next
      Kill TargetFile
      On Error GoTo 0
      If Dir(TargetFile) <> "" Then
        MsgBox TargetFile & _
          " already exists, rename, move or delete the file before you try again.", _
          vbInformation, "Export range to textfile"
        Exit Sub
      End If
    End If
  End If
  If UCase(SepChar) = "TAB" Or UCase(SepChar) = "T" Then
    SC = Chr(9)
  Else
    SC = Left(SepChar, 1)
  End If
  
  ' perform export
  Set SourceRange = Range(SourceAddress)
  On Error GoTo NotAbleToExport
  fn = FreeFile
  Open TargetFile For Append As #fn ' open textfile for new input
  On Error GoTo 0
  ' determine the total number of rows to process
  totr = 0
  For A = 1 To SourceRange.Areas.Count
    totr = totr + SourceRange.Areas(A).Rows.Count
  Next A
  ' start writing the character-separated textfile
  pror = 0
  For A = 1 To SourceRange.Areas.Count
    For r = 1 To SourceRange.Areas(A).Rows.Count
      LineString = ""
      For c = 1 To SourceRange.Areas(A).Columns.Count
        tLine = ""
        On Error Resume Next
        If SaveValues Then
          tLine = SourceRange.Areas(A).Cells(r, c).Value
        Else
          If ExportLocalFormulas Then
            tLine = SourceRange.Areas(A).Cells(r, c).FormulaLocal
          Else
            tLine = SourceRange.Areas(A).Cells(r, c).Formula
          End If
        End If
        On Error GoTo 0
        LineString = LineString & tLine & SC
      Next c
      pror = pror + 1
      If pror Mod 50 = 0 Then
        Application.StatusBar = _
          "Writing delimited textfile " & _
          Format(pror / totr, "0 %") & "..."
      End If
      If Len(LineString) > 1 Then 
        LineString = Left(LineString, Len(LineString) - 1)
      End If
      If LineString = "" Then
        Print #fn,
      Else
        Print #fn, LineString
      End If
    Next r
  Next A
  Close #fn ' close the textfile
NotAbleToExport:
  Set SourceRange = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-13 12:36:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse