ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Eksporterer data til et nytt regneark/arbeidsbok

Denne makroen eksporterer verdier eller formler og diagrammer fra et regnearkområde til et nytt regneark/arbeidsbok:

Sub ExportRangeAsWB(SourceRange As Range, TargetFile As String, SaveValuesOnly As Boolean)
' Eksporterer data i regnearkområdet SourceRange til
' arbeidsboken TargetFile i et standard arbeidsbokformat
' Eksempler:
' ExportRangeAsWB Range("A1:M25"), "C:\FolderName\TargetWB.xls", True
' ExportRangeAsWB Worksheets("Sheet2").Range("A1:M25"), "C:\FolderName\TargetWB.xls", True

Dim r As Long, c As Integer, tr As Long
Dim TargetWB As Workbook, A As Integer
Dim co As ChartObject
  ' valider input
  If SourceRange Is Nothing Then Exit Sub
  
  If Len(Dir(TargetFile)) > 0 Then
    On Error Resume Next
    Kill TargetFile
    On Error GoTo 0
    If Len(Dir(TargetFile)) > 0 Then
      MsgBox TargetFile & _
        " finnes fra før, flytt, slett eller gi filen et nytt navn før du forsøker igjen.", _
        vbInformation, "Export range to textfile"
      Exit Sub
    End If
  End If
  
  ' eksporter data
  Application.ScreenUpdating = False
  Set TargetWB = NewWorkbook(1) ' oppretter en ny arbeidsbok med ett regneark
  tr = 1
  For A = 1 To SourceRange.Areas.Count
    SourceRange.Areas(A).Copy
    If SaveValuesOnly Then
      With Range("A" & tr)
        .PasteSpecial xlPasteValues
        .PasteSpecial xlPasteFormats
      End With
    Else
      Range("A" & tr).PasteSpecial xlPasteAll
    End If
    Application.CutCopyMode = False
    
    With SourceRange.Areas(A)
      ' set rowheights
      For r = 1 To .Rows.Count
        Rows(r).RowHeight = .Rows(r).RowHeight
      Next r
      ' set columnwidths
      For c = 1 To .Columns.Count
        Columns(c).ColumnWidth = .Columns(c).ColumnWidth
      Next c
    End With
    
    For Each co In SourceRange.Parent.ChartObjects
      ' Debug.Print co.TopLeftCell.Address, co.BottomRightCell.Address
      If Not Intersect(SourceRange.Areas(A), co.TopLeftCell) Is Nothing Then
        'If Not Intersect(SourceRange.Areas(A), co.BottomRightCell) Is Nothing Then
        If Not Intersect(SourceRange.Areas(A), co.BottomRightCell.Offset(-1, -1)) Is Nothing Then
          ' hele diagrammet er innenfor eksportområdet
          co.Copy ' kopier diagramobjektet
          Range(co.TopLeftCell.Address).PasteSpecial xlPasteAll ' lim inn diagramobjektet
        End If
      End If
      
    Next co
    Set co = Nothing
    
    tr = tr + SourceRange.Areas(A).Rows.Count ' angi neste målrad
  Next A
  
  ' rydd opp
  Range("A1").Select
  TargetWB.SaveAs TargetFile
  'If TargetWB.Saved Then TargetWB.Close False ' lukk den nye arbeidsboken
  Set TargetWB = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Function NewWorkbook(wsCount As Integer) As Workbook
' oppretter en ny arbeidsbok med wsCount (1 til 255) antall regneark
Dim OriginalWorksheetCount As Long
  Set NewWorkbook = Nothing
  If wsCount < 1 Or wsCount > 255 Then Exit Function
  OriginalWorksheetCount = Application.SheetsInNewWorkbook
  Application.SheetsInNewWorkbook = wsCount
  Set NewWorkbook = Workbooks.Add
  Application.SheetsInNewWorkbook = OriginalWorksheetCount
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2006-07-11 20:11:56      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse