ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importerer data fra en tegn-separert tekstfil

Denne makroen importerer data til et regnearkområde fra en tegn-separert tekstfil med valgfritt skilletegn (CSV/SDV-format):

Sub ImportRangeFromDelimitedText(SourceFile As String, SepChar As String, _
  TargetWB As String, TargetWS As String, TargetAddress As String)
' Imports the data separated by SepChar in SourceFile to 
' Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS).Range(TargetAddress)
' Replaces existing data in Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS) 
' without prompting for confirmation
' Example:   ImportRangeFromDelimitedText _
    "C:\FolderName\DelimitedText.txt", ";", _
    ThisWorkbook.Name, "ImportSheet", "A3"

Dim SC As String * 1, TargetCell As Range, TargetValues As Variant
Dim r As Long, fLen As Long
Dim fn As Integer, LineString As String
  ' validate the input data if necessary
  If Dir(SourceFile) = "" Then Exit Sub 
  ' SourceFile doesn't exist
  If UCase(SepChar) = "TAB" Or UCase(SepChar) = "T" Then
    SC = Chr(9)
  Else
    SC = Left(SepChar, 1)
  End If
  
  ' perform import
  Workbooks(TargetWB).Activate
  Worksheets(TargetWS).Activate
  Set TargetCell = Range(TargetAddress).Cells(1, 1)
  On Error GoTo NotAbleToImport
  fn = FreeFile
  Open SourceFile For Input As #fn
  On Error GoTo 0
  fLen = LOF(fn)
  r = 0
  While Not EOF(fn)
    Line Input #fn, LineString
    If r Mod 100 = 0 Then
      Application.StatusBar = "Reading data from " & _
        SourceFile & " " & _
        Format(Seek(fn) / fLen, "0 %") & "..."
    End If
    TargetValues = ParseDelimitedString(LineString, SC) ' Excel 97 eller eldre
    'TargetValues = Split(LineString, SC, -1, vbBinaryCompare) ' Excel 2000 eller nyere
    UpdateCells TargetCell.Offset(r, 0), TargetValues
    r = r + 1
  Wend
  Close #fn
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
NotAbleToImport:
  
  ' clean up
  Set TargetCell = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

Function ParseDelimitedString(InputString As String, SC As String) As Variant
' returnerer en matrisevariabel med alle elementene i InputString adskilt med SC
' bruk den innebygde Split-funksjonen i Excel 2000 eller nyere
Dim i As Integer, tString As String, tChar As String * 1, sCount As Integer
Dim ResultArray() As Variant
  tString = ""
  sCount = 0
  For i = 1 To Len(InputString)
    tChar = Mid$(InputString, i, 1)
    If tChar = SC Then
      sCount = sCount + 1
      ReDim Preserve ResultArray(1 To sCount)
      ResultArray(sCount) = tString
      tString = ""
    Else
      tString = tString & tChar
    End If
  Next i
  sCount = sCount + 1
  ReDim Preserve ResultArray(1 To sCount)
  ResultArray(sCount) = tString
  ParseDelimitedString = ResultArray
End Function

Sub UpdateCells(TargetRange As Range, TargetValues As Variant)
' Writes the content of the variable TargetValues to
' the active worksheet range starting at TargetRange
' Replaces existing data in TargetRange without prompting for confirmation
Dim r As Long, c As Long, i As Long
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  r = 1
  c = 1
  On Error Resume Next
  c = UBound(TargetValues, 2) - LBound(TargetValues, 2) + 1
  r = UBound(TargetValues, 1) - LBound(TargetValues, 1) + 1
  Range(TargetRange.Cells(1, 1), _
    TargetRange.Cells(1, 1).Offset(r - 1, c - 1)).Formula = TargetValues
  On Error GoTo 0
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2006-08-28 16:00:21      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse