ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importerer data fra en fast-lengde tekstfil

Denne makroen importerer data til et regnearkområde fra en fast-lengde tekstfil:

Sub ImportRangeFromFixedText(SourceFile As String, ColumnWidths As Variant, _
  TargetWB As String, TargetWS As String, TargetAddress As String)
' Imports the fixed-width formatted data in 
' SourceFile to Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS).Range(TargetAddress)
' Replaces existing data in Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS) 
' without prompting for confirmation
' ColumnWidths must contain an array of integers corresponding to the data 
' column widths (e.g. Array(5, 10, 15, 20))
' Example:   ImportRangeFromFixedText _
    "C:\FolderName\FixedWidthText.txt", _
    Array(5, 10, 15, 20, 25), ThisWorkbook.Name, _
    "ImportSheet", "A3"

Dim TargetCell As Range, TargetValues As Variant
Dim r As Long, fLen As Long
Dim fn As Integer, LineString As String
Dim ColWidth As Integer
  ' validate the input data if necessary
  If Dir(SourceFile) = "" Then Exit Sub 
  ' SourceFile doesn't exist
  
  ' perform import
  Workbooks(TargetWB).Activate
  Worksheets(TargetWS).Activate
  Set TargetCell = Range(TargetAddress).Cells(1, 1)
  On Error GoTo NotAbleToImport
  fn = FreeFile
  Open SourceFile For Input As #fn
  On Error GoTo 0
  fLen = LOF(fn)
  r = 0
  While Not EOF(fn)
    Line Input #fn, LineString
    If r Mod 100 = 0 Then
      Application.StatusBar = _
        "Reading data from " & SourceFile & " " & _
        Format(Seek(fn) / fLen, "0 %") & "..."
    End If
    TargetValues = ParseFixedString(LineString, ColumnWidths)
    UpdateCells TargetCell.Offset(r, 0), TargetValues
    r = r + 1
  Wend
  Close #fn
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
NotAbleToImport:
  Set TargetCell = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

Function ParseFixedString(InputString As String, ColumnWidths As Variant) As Variant
' returns a variant array containing each single item in InputString 
' separated by ColumnsWidths characters
Dim ResultArray() As Variant, lb As Integer, ub As Integer, tString As String
Dim cCount As Integer, c As Integer, StartPos As Integer, cWidth As Integer
  cCount = 1
  On Error Resume Next
  ub = UBound(ColumnWidths)
  lb = LBound(ColumnWidths)
  cCount = ub - lb + 1
  On Error GoTo 0
  If cCount = 1 Then
    ParseFixedString = InputString
    Exit Function
  End If
  ReDim ResultArray(1 To cCount)
  StartPos = 1
  For c = lb To ub
    cWidth = ColumnWidths(c)
    tString = Mid$(InputString, StartPos, cWidth)
    tString = Trim(tString) ' remove extra spaces
    If lb = 0 Then
      ResultArray(c + 1) = tString
    Else
      ResultArray(c) = tString
    End If
    StartPos = StartPos + cWidth
  Next c
  ParseFixedString = ResultArray
End Function

Sub UpdateCells(TargetRange As Range, TargetValues As Variant)
' Writes the content of the variable TargetValues to the active 
' worksheet range starting at TargetRange
' Replaces existing data in TargetRange without prompting for confirmation
Dim r As Long, c As Integer
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  r = 1
  c = 1
  On Error Resume Next
  c = UBound(TargetValues, 1)
  r = UBound(TargetValues, 2)
  Range(TargetRange.Cells(1, 1), _
    TargetRange.Cells(1, 1).Offset(r - 1, c - 1)).Formula = TargetValues
  On Error GoTo 0
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-13 12:36:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse