ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lage en Pivottabell i Excel basert på data fra Access

Eksempelmakroen nedenfor viser hvordan man kan opprette en Pivottabell i Excel basert på data fra Access. For å kjøre eksempelet trenger man en Access database med en tabell "Customers" som inneholder følgende felt: "CustomerID", "CustomerName", "City", "Region", "Country".

NB! Les og rediger kildekoden før du kjører den i ditt eget prosjekt!

Sub CreatePivotTableFromAccessData()
Const DataBaseName As String = "C:\FolderName\CustomerDB.mdb"
Const dbConnectionString As String = "ODBC;DBQ=" & _
  DataBaseName & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Const TableName As String = "Customers"
Dim varSource As Variant, pt As PivotTable
  Application.ScreenUpdating = False
  Workbooks.Add
  varSource = Array(dbConnectionString, "SELECT * FROM " & TableName)
  Set pt = ActiveSheet.PivotTableWizard(xlExternal, varSource, Range("A6"))
  With pt ' add information to the empty pivottable
    ' specify row field(s)
    With .PivotFields("City")
      .Orientation = xlRowField
      .Position = 1
    End With
    ' specify column field(s)
    With .PivotFields("Region")
     .Orientation = xlColumnField
     .Position = 1
    End With
    ' specify page field(s)
    .PivotFields("Country").Orientation = xlPageField
    ' specify data field(s)
    .PivotFields("CustomerID").Orientation = xlDataField
    ' set data region number format
    .DataBodyRange.NumberFormat = "#,##0"
  End With
  Set pt = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-07-17 12:36:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse