ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sikkerhetskopiere arbeidsboken

Makroen nedenfor kan benyttes til å lagre en kopi av den aktive arbeidsboken i den samme mappen som arbeidsboken befinner seg. Sikkerhetskopien får filendelsen ".BAK".

Sub SaveWorkbookBackup()
Dim awb As Workbook, BackupFileName As String, i As Integer, OK As Boolean
  If TypeName(ActiveWorkbook) = "Nothing" Then Exit Sub
  Set awb = ActiveWorkbook
  If awb.Path = "" Then
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
  Else
    BackupFileName = awb.FullName
    i = 0
    While InStr(i + 1, BackupFileName, ".") > 0
      i = InStr(i + 1, BackupFileName, ".")
    Wend
    If i > 0 Then BackupFileName = Left(BackupFileName, i - 1)
    BackupFileName = BackupFileName & ".bak"
    OK = False
    On Error GoTo NotAbleToSave
    With awb
      Application.StatusBar = "Saving this workbook..."
      .Save
      Application.StatusBar = "Saving this workbook backup..."
      .SaveCopyAs BackupFileName
      OK = True
    End With
  End If
NotAbleToSave:
  Set awb = Nothing
  Application.StatusBar = False
  If Not OK Then
    MsgBox "Backup Copy Not Saved!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
  End If
End Sub

Makroen nedenfor kan benyttes til å lagre en kopi av den aktive arbeidsboken på en diskett i stasjon A: (valg av stasjon kan selvfølgelig endres i kildekoden. Sikkerhetskopien får samme navn som den originale arbeidsboken.

Sub SaveWorkbookBackupToFloppyA()
Dim awb As Workbook, BackupFileName As String, i As Integer, OK As Boolean
  If TypeName(ActiveWorkbook) = "Nothing" Then Exit Sub
  Set awb = ActiveWorkbook
  If awb.Path = "" Then
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
  Else
    BackupFileName = awb.Name
    OK = False
    On Error GoTo NotAbleToSave
    If Dir("A:" & BackupFileName) <> "" Then
      Kill "A:" & BackupFileName
    End If
    With awb
      Application.StatusBar = "Saving this workbook..."
      .Save
      Application.StatusBar = "Saving this workbook backup..."
      .SaveCopyAs "A:" & BackupFileName
      OK = True
    End With
  End If
NotAbleToSave:
  Set awb = Nothing
  Application.StatusBar = False
  If Not OK Then
    MsgBox "Backup Copy Not Saved!", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:12      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse