ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kopier data fra flere arbeidsbøker

Makroen nedenfor kan benyttes til å kopiere et celleområde fra ett enkelt regneark eller alle regnearkene i en eller flere arbeidsbøker.
Eksempelet nedenfor må tilpasses litt for å passe til ditt behov.

Sub TestCopyDataFromMultipleWorkbooks()
Dim varWorkbooks As Variant, wb As Workbook
  varWorkbooks = "Excel Workbooks (*.xl*),*.xl*,All Files (*.*),*.*"
  varWorkbooks = Application.GetOpenFilename(varWorkbooks, 1, _
    "Velg en eller flere arbeidsbøker å kopiere data fra (Ctrl+A merker alle filer i mappen)", , True)
  If Not IsArray(varWorkbooks) Then Exit Sub ' ingen filer er valgt
  
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Cursor = xlWait
  End With
  
  Set wb = Workbooks.Add ' opprett en ny arbeidsbok
  
  ' linjene nedenfor må tilpasses hver kopieringsoppgave
  ' kopier fra et navngitt regneark:
  CopyDataFromMultipleWorkbooks wb.Worksheets(1), varWorkbooks, "Ark1", "A1:D10" 
  ' kopier data fra det første regnearket:
  'CopyDataFromMultipleWorkbooks wb.Worksheets(1), varWorkbooks, 1, "A1:D10" 
  ' kopier data fra ale regnearkene:
  'CopyDataFromMultipleWorkbooks wb.Worksheets(1), varWorkbooks, vbNullString, "A1:D10" 
  
  wb.Activate
  Set wb = Nothing
  
  With Application
    .Cursor = xlDefault
    .StatusBar = False
    .ScreenUpdating = True
  End With
End Sub

Sub CopyDataFromMultipleWorkbooks(wsTarget As Worksheet, varWorkbooks As Variant, _
  varWorksheet As Variant, strWorksheetRange As String)
Dim r As Long, i As Long, wb As Workbook, ws As Worksheet, rng As Range
  If wsTarget Is Nothing Then Exit Sub
  If Not IsArray(varWorkbooks) Then Exit Sub
  
  For i = LBound(varWorkbooks) To UBound(varWorkbooks)
    On Error Resume Next
    Set wb = Workbooks.Add(varWorkbooks(i)) ' prøver å åpne en kopi av arbeidsboken
    On Error GoTo 0
    If Not wb Is Nothing Then
      With wb
        Application.StatusBar = "Kopierer fra " & varWorkbooks(i) & "..."
        If Len(varWorksheet) = 0 Then ' kopier fra alle regnearkene
          For Each ws In .Worksheets
            With wsTarget ' finn en ledig rad 
              r = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            End With
            On Error Resume Next
            Set rng = ws.Range(strWorksheetRange)
            If Not rng Is Nothing Then
              rng.Copy wsTarget.Range("A" & r) ' kopier data til rapportarket
              Set rng = Nothing
            End If
            On Error GoTo 0
          Next ws
          Set ws = Nothing
        Else ' copy from one worksheet
          On Error Resume Next
          Set ws = wb.Worksheets(varWorksheet)
          On Error GoTo 0
          If Not ws Is Nothing Then
            With wsTarget ' finn en ledig rad
              r = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            End With
            On Error Resume Next
            Set rng = ws.Range(strWorksheetRange)
            If Not rng Is Nothing Then
              rng.Copy wsTarget.Range("A" & r) ' kopier data til rapportarket
              Set rng = Nothing
            End If
            On Error GoTo 0
            Set ws = Nothing
          End If
        End If
        .Close False ' lukk arbeidsboken uten å lagre endringer
        Application.StatusBar = False
      End With
      Set wb = Nothing
    End If
  Next i ' neste arbeidsbok
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2008-04-30 22:33:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse