ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sammenlign to regnearkområder

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man sammenligne innholdet i to forskjellige regnearkområder. Resultatet er en egen rapport som viser de forskjellige cellene.

Sub CompareWorksheetRanges(rng1 As Range, rng2 As Range)
Dim r As Long, c As Integer
Dim lr1 As Long, lr2 As Long, lc1 As Integer, lc2 As Integer
Dim maxR As Long, maxC As Integer, cf1 As String, cf2 As String
Dim rptWB As Workbook, DiffCount As Long
  If rng1 Is Nothing Or rng2 Is Nothing Then Exit Sub
  If rng1.Areas.Count > 1 Or rng2.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "Kan ikke sammenligne flere områder!", _
      vbExclamation, "Compare Worksheet Ranges"
    Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.StatusBar = "Lager rapporten..."
  Set rptWB = Workbooks.Add
  Application.DisplayAlerts = False
  While Worksheets.Count > 1
    Worksheets(2).Delete
  Wend
  Application.DisplayAlerts = True
  With rng1
    lr1 = .Rows.Count
    lc1 = .Columns.Count
  End With
  With rng2
    lr2 = .Rows.Count
    lc2 = .Columns.Count
  End With
  maxR = lr1
  maxC = lc1
  If maxR < lr2 Then maxR = lr2
  If maxC < lc2 Then maxC = lc2
  If lr1 <> lr2 Or lc1 <> lc2 Then
    If MsgBox("De to regnearkområdene du vil sammenligne har forskjellig størrelse!" _
      & Chr(13) & "Vil du fortsette allikevel?", _
      vbQuestion + vbYesNo, "Compare Worksheet Ranges") = vbNo Then Exit Sub
  End If
  DiffCount = 0
  For c = 1 To maxC
    Application.StatusBar = "Sammenligner celler " & _
      Format(c / maxC, "0 %") & "..."
    For r = 1 To maxR
      cf1 = ""
      cf2 = ""
      On Error Resume Next
      cf1 = rng1.Cells(r, c).FormulaLocal
      cf2 = rng2.Cells(r, c).FormulaLocal
      On Error GoTo 0
      If cf1 <> cf2 Then
        DiffCount = DiffCount + 1
        Cells(r, c).Formula = "'" & cf1 & " <> " & cf2
      End If
    Next r
  Next c
  Application.StatusBar = "Formaterer rapporten..."
  With Range(Cells(1, 1), Cells(maxR, maxC))
    .Interior.ColorIndex = 19
    With .Borders(xlEdgeTop)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeRight)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeLeft)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeBottom)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error Resume Next
    With .Borders(xlInsideHorizontal)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlInsideVertical)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error GoTo 0
  End With
  Columns("A:IV").ColumnWidth = 20
  rptWB.Saved = True
  If DiffCount = 0 Then
    rptWB.Close False
  End If
  Set rptWB = Nothing
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox DiffCount & " celler inneholder forskjellige formler!", _
    vbInformation, "Compare Worksheet Ranges"
End Sub

Her er noen eksempler på hvordan makroen kan benyttes:

Sub TestCompareWorksheetRanges()
  ' sammenlign to regnearkområder i det aktive arket i den aktive arbeidsboken
  CompareWorksheetRanges Range("A1:A100"), _
    Range("B1:B100")
  ' sammenlign to regnearkområder i i to forskjellige ark i den aktive arbeidsboken
  CompareWorksheetRanges Worksheets(1).Range("A1:A100"), _
    Worksheets(2).Range("B1:B100")
  ' ' sammenlign to regnearkområder i i to forskjellige ark i to forskjellige arbeidsbøker
  CompareWorksheetRanges ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A1:A100"), _
    Workbooks("WorkBookName.xls").Worksheets(1).Range("B1:B100")
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse