ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sammenlign to regneark

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man sammenligne innholdet i to regneark. Resultatet er en egen rapport som viser de forskjellige cellene.

Sub CompareWorksheets(ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Dim r As Long, c As Integer
Dim lr1 As Long, lr2 As Long, lc1 As Integer, lc2 As Integer
Dim maxR As Long, maxC As Integer, cf1 As String, cf2 As String
Dim rptWB As Workbook, DiffCount As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.StatusBar = "Lager rapporten..."
  Set rptWB = Workbooks.Add
  Application.DisplayAlerts = False
  While Worksheets.Count > 1
    Worksheets(2).Delete
  Wend
  Application.DisplayAlerts = True
  With ws1.UsedRange
    lr1 = .Rows.Count
    lc1 = .Columns.Count
  End With
  With ws2.UsedRange
    lr2 = .Rows.Count
    lc2 = .Columns.Count
  End With
  maxR = lr1
  maxC = lc1
  If maxR < lr2 Then maxR = lr2
  If maxC < lc2 Then maxC = lc2
  DiffCount = 0
  For c = 1 To maxC
    Application.StatusBar = "Sammenligner celler " & _
      Format(c / maxC, "0 %") & "..."
    For r = 1 To maxR
      cf1 = ""
      cf2 = ""
      On Error Resume Next
      cf1 = ws1.Cells(r, c).FormulaLocal
      cf2 = ws2.Cells(r, c).FormulaLocal
      On Error GoTo 0
      If cf1 <> cf2 Then
        DiffCount = DiffCount + 1
        Cells(r, c).Formula = "'" & cf1 & _
          " <> " & cf2
      End If
    Next r
  Next c
  Application.StatusBar = "Formaterer rapporten..."
  With Range(Cells(1, 1), Cells(maxR, maxC))
    .Interior.ColorIndex = 19
    With .Borders(xlEdgeTop)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeRight)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeLeft)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeBottom)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error Resume Next
    With .Borders(xlInsideHorizontal)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlInsideVertical)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error GoTo 0
  End With
  Columns("A:IV").ColumnWidth = 20
  rptWB.Saved = True
  If DiffCount = 0 Then
    rptWB.Close False
  End If
  Set rptWB = Nothing
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox DiffCount & " celler inneholder forskjellige formler!", _
    vbInformation, "Sammenlign " & _
    ws1.Name & " med " & ws2.Name
End Sub

Her er et par eksempler på hvordan makroen kan benyttes:

Sub TestCompareWorksheets()
  ' sammenlign to forskjellige regneark i den aktive arbeidsboken
  CompareWorksheets Worksheets("Sheet1"), Worksheets("Sheet2")
  ' sammenlign to forskjellige regneark i to forskjellige arbeidsbøker
  CompareWorksheets ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1"), _
    Workbooks("WorkBookName.xls").Worksheets("Sheet2")
End Sub

Sub TestCompareWorksheets2()
' lar brukeren velge to arbeidsbøker
' sammenligner det første regnearket i arbeidsbøkene
Dim strFile(1 To 2) As String, wb(1 To 2) As Workbook, i As Long
  strFile(1) = "Excel arbeidsbøker (*.xls),*.xls,Alle filer (*.*),*.*"
  strFile(2) = strFile(1)
  For i = 1 To 2
    strFile(i) = Application.GetOpenFilename(strFile(i), 1, _
      "Velg arbeidsbok " & i, , False)
    If Len(strFile(i)) < 6 Then Exit Sub ' ingen fil er valgt
  Next i
  
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = 1 To 2
    Set wb(i) = Workbooks.Open(strFile(i), True, True)
  Next i
    
  ' sammenlign det første regnearket i de to arbeidsbøkene
  CompareWorksheets wb(1).Worksheets(1), wb(2).Worksheets(1)
  
  For i = 1 To 2
    wb(i).Close False ' lukk arbeidsboken uten å lagre endringer
    Set wb(i) = Nothing
  Next i
  Erase strFile
  
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-06-09 17:58:03      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Ole P. fra Trondheim skrev (2006-05-09 23:15:50 CET):
Re: Problemer med denne makroen (2)
Her finner du en beskrivelse av hvordan makroene på disse sidene kan benyttes.
De to makroeksemplene du har sett på vil være egnet til å sammenligne to regenarkområder og vise de konkrete cellene som er forskjellige.
Dersom du ønsker å sammenligne lister med f.eks. produktnummer og finne ut hvilke nummer i en liste som ikke finnes i en annen liste er ikke disse to makroene spesielt godt egnet.
KG fra Bergen skrev (2006-05-09 13:04:51 CET):
Problemer med denne makroen (2)
Beklager - det er egentlig makroen "Sammenlign to regnearkområder" jeg har prøvd.
KG fra Bergen skrev (2006-05-09 12:53:39 CET):
Problemer med denne makroen
Hei
Jeg skal sammenligne varetekst i to regneark.
Det ene arket ("SUMMERING") er et summeringsark hvor jeg har kjedet sammen artnr og varetekst tot ca 900 rader. Det andre arket ("LISTE") er summering av varelageret fra syv fabrikker som også er kjedet sammen - og inneholder vel 2500 rader. Det tar fyktelig lang tid å kontrollere manuelt - for det jeg har behov for er å se om arket "LISTE" har endret seg med artikler som har gått ut eller kommet til. Makroen på denne siden tror jeg kunne ha passet, men jeg er ikke noen ekspert på området og får den ikke til. Antar det ikke er så enkelt som bare å lime den inn i arbeidsboken.

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse