ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Returnere hvor mange tegn det er plass til i kolonnebredden

Så lenge man benytter standard font i regnearket har dette en enkel og grei løsning:
ActiveCell.ColumnWidth vil returnere et tall som forteller hvor mange tegn det i gjennomsnitt er plass til i kolonnebredden, forutsatt at du benytter samme skrift som er definert i Normal-stilen.

Dersom du ikke benytter standard-fonten kan du få hjelp av funksjonen nedenfor til å finne ut av hvor mange tegn det i gjennomsnitt er plass til i en kolonne basert på en selvvalgt font:

Function GetColumnCharsCount(rngInputCell As Range, strFont As String, intSize As Integer, _
  blnBold As Boolean, blnItalic As Boolean) As Double
' returnerer gjennomsnittlig antall tegn som vil passe i rngInputCell for angitt font
' rngInputCell er ment å være en enkelt celle, 
' den kan ikke være en celle i den siste kolonnen i et regneark
' eksempler:
' dblResult = GetColumnCharsCount(ActiveCell, "Arial", 14, True, False)
' dblResult = GetColumnCharsCount(Range("A1"), "Arial Narrow", 8, False, False)
Dim s As Style, asu As Boolean, c As Long, dblPixels(0 To 2) As Double
Dim strFont1 As String, intSize1 As Integer, blnBold1 As Boolean, blnItalic1 As Boolean, _
dblColWidth As Double
  If rngInputCell Is Nothing Then Exit Function
  On Error Resume Next
  Set s = ActiveWorkbook.Styles("Normal")
  On Error GoTo 0
  If s Is Nothing Then Exit Function
  asu = Application.ScreenUpdating
  If asu Then
    Application.ScreenUpdating = False
  End If
  With s.Font
    ' lagrer originalinnstillingene for Normal stilen
    strFont1 = .Name
    intSize1 = .Size
    blnBold1 = .Bold
    blnItalic1 = .Italic
    dblColWidth = rngInputCell.ColumnWidth
    ' gjennomsnittlig tegn/pixel
    dblPixels(1) = dblColWidth / (rngInputCell.Offset(0, 1).Left - rngInputCell.Left) 
    ' midlertidig endring av Normal stilen
    .Name = strFont
    .Size = intSize
    .Bold = blnBold
    .Italic = blnItalic
    ' gjennomsnittlig tegn/pixel
    dblPixels(2) = dblColWidth / (rngInputCell.Offset(0, 1).Left - rngInputCell.Left)
    ' gjenopprett innstillingene for Normal stilen
    .Name = strFont1
    .Size = intSize1
    .Bold = blnBold1
    .Italic = blnItalic1
  End With
  If asu Then
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
  ' beregn resultatet
  GetColumnCharsCount = dblColWidth * dblPixels(2) / dblPixels(1)
End Function

Sub TestGetColumnCharsCount()
Dim dlbResult As Double
  dlbResult = GetColumnCharsCount(ActiveCell, "Verdana", 14, True, False)
  MsgBox "Den aktive cellen kan i gjennomsnitt vise " & Format(dlbResult, "0.0") & _ 
    " tegn i Verdana 14 punkt halvfet skrift!", vbInformation
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2006-01-27 11:10:57      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse