ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

ADO tilkoblinger til databaser

Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan man kan benytte ADO for å koble til noen av de vanligste datakildene.

Tilkobling til enhver datakilde med en ODBC DSN (Data Source Name):
Du må først opprette DSN-en, dette gjøres med "ODBC Data Source Administrator" som finnes i "Kontrollpanelet" eller "Administrative Verktøy" på din datamaskin.
Pass på å benytte en SYSTEM DSN (ikke en BRUKER DSN) dersom du lager en ASP-løsning.

 cn.Open "DSN=SystemDataSourceName;" & _ 
 "Uid=brukerid;Pwd=brukerpassord"


Tilkobling til en Access database med standard sikkerhet (OLEDB):

 cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=c:\mappenavn\databasenavn.mdb;" & _ 
  "User Id=admin;Password="

Tilkobling til en Access database med standard sikkerhet (ODBC):

 cn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
  "dbq=c:\mappenavn\databasenavn.mdb;uid=admin;pwd="

Tilkobling til en Access database med en workgroup system database (OLEDB):

 cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=c:\mappenavn\databasenavn.mdb;" & _ 
  "Jet OLEDB:System Database=c:\mappenavn\systemdatabasenavn.mdw", _
  "brukerid", "brukerpassord"

Tilkobling til en Access database med en workgroup system database (ODBC):

 cn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
  "dbq=c:\mappenavn\databasenavn.mdb;" & _
  "systemdb=c:\mappenavn\databasenavn.mdw;", _
  "brukerid", "brukerpassord"


Tilkobling til en SQL server med standard sikkerhet (OLEDB):

 cn.Open "Provider=sqloledb;" & _ 
  "Data Source=servername;" & _
  "Initial Catalog=databasename;" & _
  "User Id=brukerid;Password=brukerpassord"

Tilkobling til en SQL server med standard sikkerhet (ODBC):

 cn.Open "driver={SQL Server};" & _
  "server=servernavn;database=databasenavn;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"


Tilkobling til en Oracle database med Microsofts provider (OLEDB):

 cn.Open "Provider=msdaora;" & _
   "Data Source=servername.world;" & _ 
   "User Id=brukerid;Password=brukerpassord"

Tilkobling til en Oracle database med Oracles provider (OLEDB):

 cn.Open "Provider=OraOLEDB.Oracle;" & _
   "Data Source=servername.world;" & _ 
   "User Id=brukerid;Password=brukerpassord"

Tilkobling til en Oracle database med Microsofts driver (ODBC):

 cn.Open "driver={Microsoft ODBC for Oracle};" & _
  "server=servername.world;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"

Tilkobling til en Oracle database med Oracles driver (ODBC):

 cn.Open "driver={Oracle ODBC Driver};" & _
  "dbq=databasename;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"
Du må definere dbq databasenavnet i filen tnsnames.ora.


Tilkobling til en Sybase ASE database (OLEDB):

 cn.Open "Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;" & _
 "Srvr=servername,5000;" & _
 "Catalog=databasename;" & _
 "User Id=brukerid;Password=brukerpassord"

Tilkobling til en Sybase database med Sybase System 12 driver (ODBC):

 cn.Open "driver={SYBASE ASE ODBC Driver};" & _
  "srvr=servernavn;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"

Tilkobling til en Sybase database med Sybase System 11 driver (ODBC):

 cn.Open "driver={SYBASE SYSTEM 11};" & _
  "srvr=servernavn;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"


Tilkobling til en MySQL server (OLEDB):

 cn.Open "Provider=MySQLProv;" & _
  "Data Source=MYSQLDB;" & _
  "User Id=brukerid;Password=brukerpassord" 


Tilkobling til en Oracle database med Oracle's ODBC driver:

 cn.Open "driver={Oracle ODBC Driver};" & _
  "dbq=databasenavn;" & _
  "uid=brukerid;pwd=brukerpassord"
Du må definere dbq databasenavnet i filen tnsnames.ora.


Tilkobling til en Excel arbeidsbok (OLEDB):

 cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=c:\mappenavn\arbeidsboknavn.xls;" & _
   "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"""
Bruk "Excel 8.0" for arbeidsbøker laget med Excel 97 eller senere.
Bruk "Excel 5.0" for arbeidsbøker laget med Excel 5 eller 95.
Bruk "HDR=Yes" dersom datakilden inneholder en overskriftsrad i celleområdet eller det navngitte området.
Hvis "HDR=No" vil de returnerte dataene inkludere den første raden.

Tilkobling til en Excel arbeidsbok (ODBC):

 cn.Open "driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _
  "driverid=790;dbq=c:\mappenavn\arbeidsboknavn.xls;" & _
  "defaultdir=c:\mappenavn"


Tilkobling til en dBase database:

 cn.Open "driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};" & _
  "driverid=277;dbq=c:\mappenavn"
 ' spesifiser filnavnet når du åpner et recordset
 rs.Open "select * from tabellnavn.dbf", cn, , , adCmdText
Du trenger Borland Database Engine (BDE) for å kunne oppdatere dBase filer.

Tilkobling til en Paradox database:

 cn.Open "driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};" & _
  "driverid=538;fil=Paradox 5.X;" & _
  "defaultdir=c:\mappenavn\;" & _
  "dbq=c:\mappenavn\;collatingsequence=ASCII"
Det ekstra mellomromstegnet etter *.db i drivernavnet er nødvendig.
Du trenger Borland Database Engine (BDE) for å kunne oppdatere Paradox ISAM filer.


Tilkobling til en tekst fil (OLEDB):

 cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
  "Data Source=c:\mappenavn\;" & _ 
  "Extended Properties=""text;HDR=Yes;FMT=Delimited"""
  rs.Open "select * from filename.csv", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText

Tilkobling til en tekst fil (ODBC):

 cn.Open "driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
  "dbq=c:\mappenavn\;" & _
  "extensions=asc,csv,tab,txt,log,*."
 rs.Open "select * from filnavn.csv", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText

Formatet til tekstfilen blir bestemt ved hjelp av en skjema informasjonsfil. Skjema informasjonsfilen heter alltid Schema.ini og må lagres i den samme mappen som tekstfilen som er datakilden. Skjema informasjonsfilen gir bl.a. informasjon om det generelle filformatet, kolonnenavnene og datatypene i datakilden.
En Schema.ini fil er alltid nødvendig dersom datakilden inneholder data uten skilletegn mellom kolonnene (fast bredde).
Man bør benytte en Schema.ini fil når datagrunnlaget inneholder dato/tid, valuta eller desimalverdier.

Eksempel Schema.ini fil for en fil som heter filnavn.txt og inneholder data adskilt med tabulator-tegn og kolonnenavn i den første raden:

[filnavn.txt]
Format=TabDelimited
ColNameHeader=True
MaxScanRows=0
CharacterSet=ANSI

Eksempel Schema.ini fil for en fil som heter filnavn.txt og inneholder data adskilt med semikolon-tegn og kolonnenavn i den første raden:

[filnavn.txt]
Format=Delimited(;)
ColNameHeader=True
MaxScanRows=0
CharacterSet=ANSI

Eksempel Schema.ini fil for en fil som heter filnavn.txt og inneholder data med fast bredde uten kolonnenavn i den første raden:

[filnavn.txt]
Format=FixedLength
ColNameHeader=False
Col1=FeltNavn1 Char Width 30
Col2=FeltNavn2 Date Width 15
Col3=FeltNavn3 Integer Width 15
Col4=FeltNavn4 Float Width 20
CharacterSet=ANSI

Mer informasjon om ADO, DAO, RDO, SQL, Oracle and .NET er tilgjengelig fra Carl Prothman.net.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-10-08 18:42:51      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse