ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importer data fra Access til Excel (ADO)

Ved hjelp av prosedyren nedenfor kan man importere data fra en tabell i en Access database til et regneark.

Sub ADOImportFromAccessTable(DBFullName As String, TableName As String, TargetRange As Range)
' Eksempel: ADOImportFromAccessTable "C:\FolderName\DataBaseName.mdb", _
  "TableName", Range("C1")
Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, intColIndex As Integer
  Set TargetRange = TargetRange.Cells(1, 1)
  ' åpne databasen
  Set cn = New ADODB.Connection
  cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & DBFullName & ";"
  Set rs = New ADODB.Recordset
  With rs
    ' åpne et recordset
    .Open TableName, cn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable 
    ' alle data i en tabell
    '.Open "SELECT * FROM " & TableName & _
      " WHERE [FieldName] = 'MyCriteria'", cn, , , adCmdText 
      ' noen data fra en tabell
    
    RS2WS rs, TargetRange ' fyll inn data i et regneark
    
'    ' alternativ måte for Excel 2000 eller senere (RS2WS er ikke nødvendig)
'    For intColIndex = 0 To rs.Fields.Count - 1 ' kolonneoverskriftene
'      TargetRange.Offset(0, intColIndex).Value = rs.Fields(intColIndex).Name
'    Next
'    TargetRange.Offset(1, 0).CopyFromRecordset rs ' recordset dataene

  End With
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
End Sub

Prosedyren RS2WS finner du ved å klikke på denne linken.

Eksempelmakroen forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.
Bruk ADO hvis du kan velge mellom ADO og DAO for import og eksport av data.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-11-27 22:16:41      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse