ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importer data fra en lukket arbeidsbok (ADO)

Dersom du vil hente inn mye data fra en lukket arbeidsbok kan dette gjøres ved hjelp av ADO og makroen nedenfor. Dersom du vil hente data fra et annet regneark enn det første regnearket i den lukkede arbeidsboken må dataene befinne seg i et eget navngitt regnearkområde. Makroen nedenfor kan benyttes slik (i Excel 2000 eller senere):
GetDataFromClosedWorkbook "C:\FolderName\WorkbookName.xls", "A1:B21", ActiveCell, False
GetDataFromClosedWorkbook "C:\FolderName\WorkbookName.xls", "MyDataRange", Range ("B3"), True

Sub GetDataFromClosedWorkbook(SourceFile As String, SourceRange As String, _
  TargetRange As Range, IncludeFieldNames As Boolean)
' requires a reference to the Microsoft ActiveX Data Objects library
' if SourceRange is a range reference:
'  this will return data from the first worksheet in SourceFile
' if SourceRange is a defined name reference:
'  this will return data from any worksheet in SourceFile
' SourceRange must include the range headers
'
Dim dbConnection As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset
Dim dbConnectionString As String
Dim TargetCell As Range, i As Integer
  dbConnectionString = "DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" _
    "ReadOnly=1;DBQ=" & SourceFile
  Set dbConnection = New ADODB.Connection
  On Error GoTo InvalidInput
  dbConnection.Open dbConnectionString ' open the database connection
  Set rs = dbConnection.Execute("[" & SourceRange & "]")
  Set TargetCell = TargetRange.Cells(1, 1)
  If IncludeFieldNames Then
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
      TargetCell.Offset(0, i).Formula = rs.Fields(i).Name
    Next i
    Set TargetCell = TargetCell.Offset(1, 0)
  End If
  TargetCell.CopyFromRecordset rs
  dbConnection.Close ' close the database connection
  Set TargetCell = Nothing
  Set rs = Nothing
  Set dbConnection = Nothing
  On Error GoTo 0
  Exit Sub
InvalidInput:
  MsgBox "The source file or source range is invalid!", _
    vbExclamation, "Get data from closed workbook"
End Sub

 

En annen måte som ikke benytter CopyFromRecordSet-metoden

Ved hjelp av makroen nedenfor har man litt mer kontroll over hvilke data man ønsker å benytte i RecordSet-et.

Sub TestReadDataFromWorkbook()
' fills data from a closed workbook in at the active cell
Dim tArray As Variant, r As Long, c As Long
  tArray = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:B21")
  ' without using the transpose function
  For r = LBound(tArray, 2) To UBound(tArray, 2)
    For c = LBound(tArray, 1) To UBound(tArray, 1)
      ActiveCell.Offset(r, c).Formula = tArray(c, r)
    Next c
  Next r
  ' using the transpose function (has limitations)
'  tArray = Application.WorksheetFunction.Transpose(tArray)
'  For r = LBound(tArray, 1) To UBound(tArray, 1)
'    For c = LBound(tArray, 2) To UBound(tArray, 2)
'      ActiveCell.Offset(r - 1, c - 1).Formula = tArray(r, c)
'    Next c
'  Next r
End Sub

Private Function ReadDataFromWorkbook(SourceFile As String, SourceRange As String) As Variant
' requires a reference to the Microsoft ActiveX Data Objects library
' if SourceRange is a range reference:
'  this function can only return data from the first worksheet in SourceFile
' if SourceRange is a defined name reference:
'  this function can return data from any worksheet in SourceFile
' SourceRange must include the range headers
' examples:
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:A21")
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "A1:B21")
' varRecordSetData = ReadDataFromWorkbook("C:\FolderName\SourceWbName.xls", "DefinedRangeName")
Dim dbConnection As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset
Dim dbConnectionString As String
  dbConnectionString = "DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};ReadOnly=1;DBQ=" & SourceFile
  Set dbConnection = New ADODB.Connection
  On Error GoTo InvalidInput
  dbConnection.Open dbConnectionString ' open the database connection
  Set rs = dbConnection.Execute("[" & SourceRange & "]")
  On Error GoTo 0
  ReadDataFromWorkbook = rs.GetRows ' returns a two dim array with all records in rs
  rs.Close
  dbConnection.Close ' close the database connection
  Set rs = Nothing
  Set dbConnection = Nothing
  On Error GoTo 0
  Exit Function
InvalidInput:
  MsgBox "The source file or source range is invalid!", vbExclamation, "Get data from closed workbook"
  Set rs = Nothing
  Set dbConnection = Nothing
End Function

Man kan også benytte prosedyren RS2WS til å overføre data fra et recordset til et regneark..

Eksempelmakroene forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til ADO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft ActiveX Data Objects x.x Object Library.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-09-16 22:16:42      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Ole P. fra Norway skrev (2005-03-15 09:02:08 CET):
Re:Hente data fra flere lukkede arbeidsbøker
Du kan ikke bruke en HVIS-formel som et utvalgskriterie når du benytter ADO som er avhengig av å benytte gyldige SQL utvalgskriterier.
Jan A. fra Etne skrev (2005-03-15 01:24:10 CET):
Hente data fra flere lukkede arbeidsbøker
Hei.
Jeg ønsker å hente data fra flere lukkede arbeidsbøker. Spørringen inneholder en HVIS-formel. Er det årsaken til at jeg først må åpne alle arbeidsbøkene?

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse