ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Velg mappenavn

Med hjelp av noen API-funksjoner er det mulig å vise en dialog som lar brukeren velge en mappe:

Private Type BROWSEINFO ' benyttes av funksjonen GetFolderName
  hOwner As Long
  pidlRoot As Long
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Long
  lpfn As Long
  lParam As Long
  iImage As Long
End Type

Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
  Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
  Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long

Function GetFolderName(Msg As String) As String
' returnerer navnet på en mappe valgt av brukeren
Dim bInfo As BROWSEINFO, path As String, r As Long
Dim X As Long, pos As Integer
  bInfo.pidlRoot = 0& ' Root folder = Desktop
  If IsMissing(Msg) Then
    bInfo.lpszTitle = "Velg en mappe" 
    ' the dialog title
  Else
    bInfo.lpszTitle = Msg ' dialogtittelen
  End If
  bInfo.ulFlags = &H1 ' hva slags mappe som skal returneres
  X = SHBrowseForFolder(bInfo) ' vis dialogen
  ' behandle resultatet
  path = Space$(512)
  r = SHGetPathFromIDList(ByVal X, ByVal path)
  If r Then
    pos = InStr(path, Chr$(0))
    GetFolderName = Left(path, pos - 1)
  Else
    GetFolderName = vbNullString
  End If
End Function


Sub TestGetFolderName()
Dim FolderName As String
  FolderName = GetFolderName("Velg en mappe")
  If Len(FolderName) = 0 Then
    MsgBox "Du valgte ikke en mappe."
  Else
    MsgBox "Du valgte denne mappen: " & FolderName
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:49:08      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse