ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontrollere PowerPoint fra Excel

Eksempelmakroen nedenfor viser hvordan man kan lage en ny PowerPoint presentasjon.

NB Les og rediger kildekoden før du kjører den i ditt eget prosjekt!

Sub CreateNewPowerPointPresentation()
' lim denne kildekoden inn i en Excel modul
' legg til en referanse til PowerPoint objektbiblioteket
' lag en ny mappe som heter C:\Foldername eller rediger filnavnene i koden
Dim pptApp As PowerPoint.Application
Dim pptPres As PowerPoint.Presentation
Dim pptSlide As PowerPoint.Slide
Dim i As Integer, strString As String
  Set pptApp = CreateObject("PowerPoint.Application")
  Set pptPres = pptApp.Presentations.Add(msoTrue) ' lag en ny presentasjon
  ' eller åpne en eksisterende presentasjon
  ' Set pptPres = pptApp.Presentations.Open("C:\Foldername\Filename.ppt")
  
  ' bruk en lysbildemal
  pptPres.ApplyTemplate "C:\Program Files\Office XP\Templates\Presentation Designs\Globe.pot"
  
  With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutText) ' legg til et lysbilde
  End With
  With pptSlide ' legg til innhold
    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
    For i = 1 To 5 ' lag lysbildetekst
      strString = strString & "Linje nummer " & i & Chr(13)
    Next i
    strString = Left$(strString, Len(strString) - 1)
    .Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = strString ' legg til tekst
  End With
  
  ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A3:D10").Copy ' kopier celler fra Excel
  
  With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutText) ' legg til et lysbilde
  End With
  With pptSlide
    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
    .Shapes(2).Delete ' fjern tekstboksen
    .Shapes.Paste
    With .Shapes(.Shapes.Count)
      .Left = 50
      .Top = 100
      .Width = 600
      .Height = 400
    End With
  End With
  
  With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutText) ' legg til et lysbilde
  End With
  With pptSlide
    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
    .Shapes(2).Delete ' fjern tekstboksen
    .Shapes.PasteSpecial ppPasteBitmap
    With .Shapes(.Shapes.Count)
      .Left = 50
      .Top = 150
      .Width = 600
      '.Height = 250
    End With
  End With
  
  With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutText) ' legg til et lysbilde
  End With
  With pptSlide
    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
    .Shapes(2).Delete ' fjern tekstboksen
    .Shapes.PasteSpecial ppPasteOLEObject
    With .Shapes(.Shapes.Count)
      .Left = 50
      .Top = 150
      .Width = 600
      '.Height = 250
    End With
  End With
  
  ThisWorkbook.Worksheets(1).ChartObjects(1).Copy ' kopier et Excel innebygget diagram
  With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutTitleOnly) ' legg til et lysbilde
  End With
  With pptSlide
    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
    .Shapes.PasteSpecial ppPasteDefault
    With .Shapes(.Shapes.Count)
      .Left = 120
      .Top = 125.125
      .Width = 480
      .Height = 289.625
    End With
  End With
  
'  ThisWorkbook.Charts(1).ChartArea.Copy ' kopier et Excel diagram
'  With pptPres.Slides
'    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutTitleOnly) ' legg til et lysbilde
'  End With
'  With pptSlide
'    .Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide Title" ' lysbildetittelen
'    .Shapes.PasteSpecial ppPasteDefault
'    With .Shapes(.Shapes.Count)
'      .Left = 120
'      .Top = 125.125
'      .Width = 480
'      .Height = 289.625
'    End With
'  End With

  Application.CutCopyMode = False ' end cut/copy from Excel
  Set pptSlide = Nothing
  
  On Error Resume Next ' ignorer feil
  Kill "C:\Foldername\MyNewPresentation.ppt"
  With pptPres
    .SaveAs "C:\Foldername\MyNewPresentation.ppt"
    '.Close ' lukk presentasjonen
  End With
  On Error GoTo 0 ' gjenoppta normal feilbehandling
  Set pptPres = Nothing
  
  pptApp.Visible = True ' vis programmet
  'pptApp.Quit ' eller lukk PowerPoint
  Set pptApp = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-07-25 09:45:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse