ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Slett alle makroer i en arbeidsbok/dokument

Når man vil slette alle makroer fra en arbeidsbok eller et dokument kan man benytte makroen nedenfor. Prosedyren kan benyttes både i Excel og Word uten noen redigering.

Sub RemoveAllMacros(objDocument As Object)
' sletter alle VBProject komponenter fra objDocument
' fjerner kode fra innebygde objekter som ikke kan slettes
' benyttes slik: RemoveAllMacros ActiveWorkbook ' i Excel
' eller slik: RemoveAllMacros ActiveDocument ' i Word
' krever en referanse til 
' Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility biblioteket
Dim i As Long, l As Long
  If objDocument Is Nothing Then Exit Sub
  i = 0
  On Error Resume Next
  i = objDocument.VBProject.VBComponents.Count
  On Error GoTo 0
  If i < 1 Then ' ingen VBComponents eller beskyttet VBProject
    MsgBox "VBProsjektet i " & objDocument.Name & _ 
      " er beskyttet eller har ingen komponenter!", _
      vbInformation, "Fjern alle makroer"
    Exit Sub
  End If
  With objDocument.VBProject
    For i = .VBComponents.Count To 1 Step -1
      On Error Resume Next
      .VBComponents.Remove .VBComponents(i) ' slett komponenten
      On Error GoTo 0
    Next i
  End With
  With objDocument.VBProject
    For i = .VBComponents.Count To 1 Step -1
      l = 1
      On Error Resume Next
      l = .VBComponents(i).CodeModule.CountOfLines
      .VBComponents(i).CodeModule.DeleteLines 1, l ' fjern koden
      On Error GoTo 0
    Next i
  End With
End Sub

 

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-07-17 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse