ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

List, endre eller slett eksterne formelreferanser (linker)

Ved hjelp av makroene nedenfor kan man lett finne og slette formler i celler som refererer til andre arbeidsbøker. Makroene finner ikke samtlige eksterne referanser da de kun ser etter linker i regnearkformlene.

Sub DeleteOrListLinks()
Dim i As Integer
  If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
  i = MsgBox("JA: Slett eksterne formel referanser" & Chr(13) & _
    "NEI: List eksterne formel referanser", _
    vbQuestion + vbYesNoCancel, _
    "Slett eller list eksterne formel referanser")
  Select Case i
    Case vbYes
      DeleteExternalFormulaReferences
    Case vbNo
      ListExternalFormulaReferences
  End Select
End Sub

Sub DeleteExternalFormulaReferences()
Dim ws As Worksheet, AWS As String, ConfirmReplace As Boolean
Dim i As Integer, OK As Boolean
  If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
  i = MsgBox("Vil du bekrefte hver enkelt endring av de eksterne formel referansene?", _ 
	vbQuestion + vbYesNoCancel, "Endre eksterne formel referanser")
  ConfirmReplace = False
  If i = vbCancel Then Exit Sub
  If i = vbYes Then ConfirmReplace = True
  AWS = ActiveSheet.Name
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    OK = DeleteLinksInWS(ConfirmReplace, ws)
    If Not OK Then Exit For
  Next ws
  Set ws = Nothing
  Sheets(AWS).Select
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Function DeleteLinksInWS(ConfirmReplace As Boolean, ws As Worksheet) As Boolean
Dim cl As Range, cFormula As String, i As Integer
  DeleteLinksInWS = True
  If ws Is Nothing Then Exit Function
  Application.StatusBar = "Endrer eksterne formel refereranser i " & ws.Name & "..."
  ws.Activate
  For Each cl In ws.UsedRange
    cFormula = cl.Formula
    If Len(cFormula) > 0 Then
      If Left$(cFormula, 1) = "=" Then
        If InStr(cFormula, "[") > 1 Then
          If Not ConfirmReplace Then
            cl.Formula = cl.Value
          Else
            Application.ScreenUpdating = True
            cl.Select
            i = MsgBox("Vil du erstatte denne formelen med verdien?", _
              vbQuestion + vbYesNoCancel, _
              "Erstatt ekstern referanse i " & cl.Address(False, False, xlA1) & _
              " med cellens verdi?")
            Application.ScreenUpdating = False
            If i = vbCancel Then
              DeleteLinksInWS = False
              Exit Function
            End If
            If i = vbYes Then
              On Error Resume Next ' in case the worksheet is protected
              cl.Formula = cl.Value
              On Error GoTo 0
            End If
          End If
        End If
      End If
    End If
  Next cl
  Set cl = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Function

Sub ListExternalFormulaReferences()
Dim ws As Worksheet, TargetWS As Worksheet, SourceWB As Workbook
  If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  With ActiveWorkbook
    On Error Resume Next
    Set TargetWS = .Worksheets.Add(Before:=.Worksheets(1))
    If TargetWS Is Nothing Then ' the workbook is protected
      Set SourceWB = ActiveWorkbook
      Set TargetWS = Workbooks.Add.Worksheets(1)
      SourceWB.Activate
      Set SourceWB = Nothing
    End If
    With TargetWS
      .Range("A1").Formula = "Nr"
      .Range("B1").Formula = "Celle"
      .Range("C1").Formula = "Formel"
      .Range("A1:C1").Font.Bold = True
    End With
    For Each ws In .Worksheets
      If Not ws Is TargetWS Then
        ListLinksInWS ws, TargetWS
      End If
    Next ws
    Set ws = Nothing
  End With
  With TargetWS
    .Parent.Activate
    .Activate
    .Columns("A:C").AutoFit
    On Error Resume Next
    .Name = "Link liste"
    On Error GoTo 0
  End With
  Set TargetWS = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub ListLinksInWS(ws As Worksheet, TargetWS As Worksheet)
Dim cl As Range, cFormula As String, tRow As Long
  If ws Is Nothing Then Exit Sub
  If TargetWS Is Nothing Then Exit Sub
  Application.StatusBar = "Finner eksterne formel referanser i " & _
    ws.Name & "..."
  For Each cl In ws.UsedRange
    cFormula = cl.Formula
    If Len(cFormula) > 0 Then
      If Left$(cFormula, 1) = "=" Then
        If InStr(cFormula, "[") > 1 Then
          With TargetWS
            tRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & tRow).Formula = tRow - 1
            .Range("B" & tRow).Formula = ws.Name & "!" & _
              cl.Address(False, False, xlA1)
            .Range("C" & tRow).Formula = "'" & cFormula
          End With
        End If
      End If
    End If
  Next cl
  Set cl = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-05-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse